කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   வெளியீடுகள்

pdf set

Agriculture Sector Modernization Project Report
Download

pdf set

 2015/2016 Maha Season - Directory of Seed Suppliers
 (Source - Department of Agriculture)
 Book 1

pdf set

 2015/2016 Maha Season - Directory of Seed Suppliers
 (Source - Department of Agriculture)
 Book 2

pdf set

 2015/2016 Maha Season - Directory of Seed Suppliers
 (Source - Department of Agriculture)
 Book 3

pdf set

 2015 Yala Season - Directory of Seed Suppliers
 (Source - Department of Agriculture)
 Book 1

pdf set

 2015 Yala Season - Directory of Seed Suppliers
 (Source - Department of Agriculture)
 Book 2

pdf set

 2015 Yala Season - Directory of Seed Suppliers
 (Source - Department of Agriculture)
 Book 3

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்