செயல்திறன்

pdf set

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

 pdf set

 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

Audit View

Performance Report ( Tamil )

 

 pdf set

 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

Audit View

Performance Report ( Tamil )

 

 pdf set

Performance Report 2019

Audit View

Performance Report (Sinhala/ English/ Tamil)

pdf set

Performance Report 2015
Part I
Part II

pdf set
Performance Report 2016
pdf set
pdf set
செயலாற்றுகை அறிக்கை 2018
பதிவிறக்க  ( சுருக்கம்)
பதிவிறக்க (முழு ஆவணம்)
 

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்