කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   இது வரை பன்றிகளுக்கு உணவாக பயன்படுத்திய 50,000 ஆண் கோழிக் குஞ்சுகளை இறைச்சிக்காக வளர்க்க ஆர்வமுள்ள நபர்களுக்கு இலவசமாக இலவசமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றது.

தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபைக்கு சொந்தமான கோழிப் பண்ணைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆண் கோழிக் குஞ்சுகள் எவ்வித தேவைக்கும் பயன்படுத்தப்படாமல் பன்றிப் பண்ணைகளில் பன்றிகளின் உணவக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக விவசாய அமைச்சுக்கு தகவல் கிடைத்திருந்தது.

இவற்றில் 5000 விலங்குகள் வாரந்தோறும் அவ்வாறு பன்றிப் பண்ணைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

தற்போது வேலையில்லாத நபர்களுக்கு இந்த கால்நடைகளை இலவசமாக வழங்கி அவர்களின் நாளாந்த வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வேலைத் திட்டத்தை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபைக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.

இதன்படி, இது வரை வாரத்திற்கு 5000 ஆண் கோழிக் குஞ்சுகள் பன்றியின் தீவனத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன. அந்த விலங்குகளை இறைச்சிக்காக கோழி வளர்ப்பில் ஆர்வமுள்ள நபர்களுக்கு விநியோகிக்க தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபையின் கூற்றுப்படி, இறைச்சிக்காக விலங்குகளை வளர்க்க ஆர்வமுள்ள நபர்களுக்கு இடையில் 50,000 ஆண் கோழிக் குஞ்சுகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த சபை தெரிவிக்கின்றது.

இதற்கிடையில், முட்டை உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், இலவசமாக நாட்டுக் கோழிகளை வழங்கும் திட்டத்தையும் தேசிய ஹத பிம அதிகார சபை தொடங்கியுள்ளது. இதன் கீழ், முட்டைத் தொழிலில் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வேலைத் திட்டத்தின் ஒரு பாகமாக, குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு 20,000 நாட்டுக் கோழிப்பேடுகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் கீழ் ஒரு குடும்பத்துக்கு 10 மற்றும் 20 நாட்டுக் கோழிக் குஞ்சுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது, ​​அந்த வேலைத் திட்டத்தின் பகிர்ந்தளித்த கோழிகளின் முட்டைகள் சந்தைக்கு வருவதால், அந்தத் தொழிலில் நபர்கள் மேலதிக வருமானத்தை ஈட்டும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபை மற்றும் தேசிய ஹத பிம அதிகார சபை ஆகியவற்றினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான முன்னேற்ற மீளாய்வு கலந்துரையாடல் விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் திரு. மகிந்த அமரவீர தலைமையில் நேற்று (11) விவசாய அமைச்சில் இடம்பெற்றது. அங்கு இந்த விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்