කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   கட்டகடுவ நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி வழிவதால் எழுந்த ரன்ன நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் நீர் பிரச்சினை அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர அவர்களின் தலையீட்டில் தீர்க்கப்பட்டு வருகின்றது.

தென் மாகாணத்தின் பிரதான குடிநீர் திட்டங்களில் ஒன்றான ரன்ன குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் பிரதேச மக்களுக்கு நீர் வழங்கும் கட்டகடுவ நீர்த்தேக்கம், தற்போது நிலவும் வரட்சி காரணமாக வறண்டு போயிருந்த நிலையில், நீரை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கக்கூடியதாக இருந்தது.

இதன் காரணமாக குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 12,500 குடும்பங்கள் குடிநீர் பிரச்சினையை எதிர்நோக்க வேண்டியிருந்தது.

இதன் காரணமாக கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர மகாவலி அதிகார சபையுடன் கலந்துரையாடி சந்திரிகா ஏரியிலிருந்து கட்டகடுவ நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீரைக் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுத்தார். இதன்படி சந்திரிகா ஏரியிலிருந்து கட்டகடுவ நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர் வழங்கும் கால்வாய் ஊடாக நேரடியாக நீர் வழங்குவதற்காக நீர் மாற்று நிர்மாணக் கட்டமைப்பின் ஊடாக நீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

அதன்படி, மக்கள் எதிர்நோக்கி வந்த குடிநீர் (Raw Water) தேவைக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.

இதேவேளை, சந்திரிகாவெவயிலிருந்து கட்டகடுவ நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர் கொண்டு செல்லும் பிரதான கால்வாயில் நீர் பாய்வதை அமைச்சர் நேற்று (27) அவதானித்தார். சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, உற்சாகமாக மக்கள் கால்வாயில் இறங்கி தண்ணீரில் நீந்துவது வழக்கமான காட்சியாக இருந்தது.

அதன் பின்னர் அங்குனகொலபலஸ்ஸ நீர்த்தேக்கத் திட்டத்திற்கு நீர் வழங்கும் பிரதான ஏரியான எரமினியாய ஏரியும் வறண்டு விட்டதால் அந்த ஏரியின் புனரமைப்புப் பணிகளை ஆரம்பிக்க அமைச்சர் தீர்மானித்துள்ளார். அதற்காக செலவிடப்பட்ட பணத்தில் இருந்து 15 மில்லியன் ரூபாவை நீர் வழங்கல் சபையினால் வழங்குவதற்கும், கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு மேலும் பணம் தேவைப்பட்டால் வழங்குவதற்கும் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர நடவடிக்கை எடுத்தார்.

முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் எரெமினியாவெவ இம்முறை வறண்டு போயிருப்பதால், சந்திரிகாவெவயில் இருந்தும் ஏரிக்கு நீரைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், ஆனால் புனரமைப்பு செய்யப்பட வேண்டுமென அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

இதன்போது கருத்துத் தெரிவித்த அமைச்சர், வறட்சி நிலைமை காரணமாக தீவுப் பகுதியில் உள்ள 10,000 எண்ணிக்கைக்கு அதிகமான ஏரிகள் முற்றாக வற்றிவிட்டதாகவும், அனைத்து பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் 35-40 வீதமாக குறைந்துள்ளதாகவும் சுட்டிக் காட்டினார்.

கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் பெறப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் பிரகாரம், பருவமழைக்கு முன்னர் சேதமடைந்த குளங்களை புனரமைக்கும் பணிகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். தற்போது நிலவும் எல் நினோ செயல்முறை காரணமாக, அடுத்த பருவத்தில் நல்ல மழை பெய்யும் என்றும், அடுத்த பருவத்தில் மீண்டும் வறண்டு இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு நிலையம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

எனவே பருவமழைக்கு முன் இந்த குளங்களை புனரமைப்பதன் மூலம் அதிக தண்ணீரை தேக்கி விவசாயிகளின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியும் என அமைச்சர் கூறினார்.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்