කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   இந்த சிறுபோகத்தில் நெற்செய்கை மேற்கொள்ளும் ஆறு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் விவசாயிகளுக்கு உரங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான மானிய கூப்பான்களை நாளை (22) முதல் வழங்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுபோகத்தில் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகளின் உற்பத்தி செலவைக் குறைக்கும் வகையில், அவர்களுக்கு தேவையான இரசாயன உரங்களை அல்லது சேதன உரங்களை கொள்வனவு செய்வதற்குத் தேவையான நிதி ஒதுக்கீட்டை மானிய கூப்பான்களாக வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

கௌரவ ஜனாதிபதி திரு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் அனுமதியின் பேரில் இந்த நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக கமத்தொழில் அமைச்சர் திரு மகிந்த அமரவீர தெரிவிக்கின்றார்.

அதன்படி, ஒரு ஹெக்டேருக்கு 20,000 ரூபாயும், இரண்டு ஹெக்டேருக்கு 40,000 ரூபாயும் மானியமாக வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு உர மானியத்திற்காக அரசாங்கத்தினால் ஒதுக்கப்பட்ட தொகை 10 பில்லியன் ரூபாவாகும். இந்த நிதி மானியத்தை ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் கூப்பான் வடிவில் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் இவ்வருடம் சிறுபோகத்தில் நெற்செய்கையில் ஈடுபட்டுள்ள ஆறு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் விவசாயிகளுக்கு இந்த கூப்பான்கள் வழங்கப்படவுள்ளதாகவும், இந்த கூப்பான்களின் மூலம் விவசாயிகள் இரசாயன உரங்களை அல்லது சேதன உரங்களை மாத்திரமே கொள்வனவு செய்ய முடியும் எனவும் கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்தார்.

மேலும், விவசாயிகளின் விருப்பத்திற்கிணங்க, இரண்டு அரச உர கூட்டுத்தாபனங்களினால் வழங்கப்படும் இரசாயன உரங்களை அல்லது இயற்கை உரங்களை அனைத்து கமநல சேவை நிலையங்களிலிருந்தும், தனியார் நிறுவனங்களிலிருந்தும் கொள்வனவு செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உர மானிய கூப்பான்களை அடையாளமாக 25 விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு நாளை (22) பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு கமத்தொழில் அமைச்சர் திரு மகிந்த அமரவீர அவர்களின் தலைமையில் விவசாய அமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்