කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   சிறுபோகத்தில் விவசாயிகளுக்கு பூக்கும் காலத்தில் இடப்படும் உரத்தையும் மற்றும் சேதன உரங்களையும் கொள்வனவு செய்வதற்கு கூப்பான்கள் வழங்கப்படும் என கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவிக்கின்றார்

இந்த ஆண்டு நெல் பயிரிடும் விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரங்களை கொள்வனவு வகையில் மானியத்தை வழங்க அரசு தீர்மானித்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு ஹெக்டேயருக்கு 20,000 ரூபாவையும், இரண்டு ஹெக்டேயருக்கு 40,000 ரூபாவையும் வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இத்தொகையை கூப்பான் அடிப்படையில் வழங்குவதற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளதாகவும், அதற்கமைவாக விவசாயிகள், தாவரம் பூக்கும் காலத்தில் இடப்படும் உரத்தை அல்லது இயற்கை உரங்களை வேண்டுமானால் கொள்வனவு செய்யக்கூடிய வகையில் உரிய கூப்பான்கள் வழங்கப்படும் எனவும் கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்தார்.

அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று (11) நடைபெற்ற அரச செய்தியாளர் மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

இங்கு கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர்.-

இந்த கூப்பான்கள் அச்சிடுவதற்காக அரச அச்சக அலுவலகத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டன. அதன்படி, விவசாயிகளுக்கு தேவையான விஷேட குறியீடு கொண்ட கூப்பான்களை வழங்க இன்னும் சில வாரங்கள் எடுக்கும். அதன்படி, இந்த கூப்பான்களின் மூலம் விவசாயிகள் நெல் பயிர்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் , பூக்கும் காலத்தில் இடப்படும் உரத்தை அல்லது கரிம உரங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும்.

தற்போது சந்தையில் யூரியா உரத்தின் விலை 9000 ரூபாவாக குறைந்துள்ளது. எனவே, இரண்டு அரச உர நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் யூரியா உரங்களுடன், விவசாயிகள் இன்னும் குறைந்த விலையில் வெளிச்சந்தையில் யூரியாவை வாங்கலாம். மேலும், அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இலவசமாக உரத்தை வழங்கினோம். விவசாயிகளுக்கு எதிர்காலத்தில், பூக்கும் காலத்தில் இடப்படும் உரங்கள் தேவைப்படும். எனவே, இந்த கூப்பான்களின் மூலம் அந்த உரத்தை அல்லது கரிம உரங்களை தேவைப்பாட்டால் கொள்வனவு செய்யலாம்.

இந்த மானியத்தை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் சுமார் 11 பில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள முட்டை தட்டுப்பாடு தொடர்பிலும் அமைச்சர் இங்கு கருத்து வெளியிட்டார்.

முட்டை தட்டுப்பாடு குறித்து, அனைத்து தரப்பினரையும் அழைத்து கலந்துரையாடினேன். அடுத்த சில மாதங்களில் உள்நாட்டு முட்டை உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறேன். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், முட்டையின் தேவைக்காக நாளாந்தம் 3.2 மில்லியன் முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இந்த அளவு தற்போது 5.2 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது.

முட்டையின் நாளாந்த பற்றாக்குறை 01 மில்லியன் அல்லது 1.6 மில்லியன் ஆகும். பற்றாக்குறையை சமாளிக்க முட்டை இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது. அடுத்த சில மாதங்களில், உள்நாட்டு முட்டை உற்பத்தி அதிகரிப்பால், படிப்படியாக முட்டை இறக்குமதி குறையலாம்.

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட முட்டைகள் சில்லறை சந்தையில் விற்கப்படுவதில்லை. மேலும், வடமேல் மாகாணம் போன்ற கோழிப்பண்ணைகள் உள்ள மாவட்டங்களுக்கு எந்தவொரு தொழிலுக்கும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட முட்டைகளை வழங்குவதில்லை. தற்போது இந்தியாவில் பறவைக் காய்ச்சல் இல்லை என மருத்துவர்களால் சான்றிதழ் பெற்ற பண்ணைகளில் இருந்துதான் முட்டைகள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

மேலும், இந்தியாவில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளுக்கு இரண்டு அதிகாரிகளை அனுப்பி, அவர்களின் மேற்பார்வையில், இந்த நாட்டுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் முட்டைகளை விரைவில் சந்தைக்கு வழங்குவதற்கான பணியை தொடங்குவோம். துறைமுகத்துக்கு வரும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட முட்டைகளின் மாதிரிகளை விரைவுபடுத்தவும், சோதனைக்குப் பிறகு முட்டைகளை பேக்கரி மற்றும் ஹோட்டல் தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

இந்த செய்தி மாநாட்டில், முட்டை தட்டுப்பாட்டுக்கு தீர்வு இறக்குமதி செய்வதல்ல என்றும், மிகக் குறுகிய காலத்தில் நாட்டின் முட்டை உற்பத்தி தொழிலை மீட்டெடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்