කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   எம்பிலிப்பிட்டிய மற்றும் செவனகல ஆகிய பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதியில் இலக்குக்கொள்ளப்பட்டுள்ள இரண்டு வாழைப்பழ உற்பத்திக் கருத் திட்டங்கள்.

யாழ்ப்பாணத்தில் கரிம புளி வாழைப்பழ உற்பத்திக் கருத் திட்டத்தின் முதல் அறுவடைகள் இந்த வாரம் அடுத்த சில நாட்களில் ஏற்றுமதி செய்யப்படவுள்ளன.

எம்பிலிபிட்டிய மற்றும் செவனகல ஆகிய பிரதேசங்களில் அதிகளவு வாழைப்பழ செய்கை இடம்பெறுவதால் ஏற்றுமதியை இலக்காகக் கொண்டு வாழைப் பழங்கள் பதப்படுத்தும் இரண்டு வலயங்களை நிறுவ கமத்தொழில் அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

தற்போது கமத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் கருத் திட்டத்தினால் ராஜாங்கனை மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய இடங்களில் இரண்டு வாழைப்பழ ஏற்றுமதி மாதிரிக் கிராமங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. மேலும், செவனகல மற்றும் எம்பிலிபிட்டிய ஆகிய பிரதேசங்களில் வாழைப்பழ விவசாயிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்த இரண்டு வாழை ஏற்றுமதி மாதிரிக் கிராமிய கருத் திட்டங்களை நிறுவுமாறு கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

அதன்படி, செவனகல பிரதேசத்தில் கேவன்டிஷ் வாழை இனத்தையும், எம்பிலிபிட்டிய மற்றும் அம்பாந்தோட்டை ஆகிய பிரதேசங்களில் புளி வாழைப்பழ இனத்தையும் பயிரிடுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு தோட்டங்களும் முதற்கட்டமாக 200 ஏக்கரில் 400 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டு, பின்னர் விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் கருத் திட்டத்தின் கீழ் 800 ஏக்கராக விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

இதன் கீழ், விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் கருத் திட்டமானது, பயிர்ச் செய்கைக்கு தெரிவு செய்யப்படும் விவசாயிகளுக்கு, அறிவியல் ரீதியாகவும், சர்வதேச சந்தை தரத்துக்கு ஏற்பவும் வாழைகளை பயிரிடுவதற்கு தேவையான விவசாய தொழில்நுட்பம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் வேலைத் திட்டம், விற்பனை செய்ய தேவையான வெளிநாட்டு சந்தை வாய்ப்பு முதலிய வசதிகள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும். இது தவிர விவசாயிகளுக்கு பயிர்ச்செய்கைக்கான நிதியுதவியையும் இந்தக் கருத் திட்டம் வழங்கும் என கருத் திட்டப்பணிப்பாளர் கலாநிதி ரொஹான் விஜேகோன் குறிப்பிடுகின்றார்.

இதேவேளை, யாழ்ப்பாண புளி வாழைப்பழ உற்பத்திக் கருத் திட்டத்தை இயற்கை பயிராக ஊக்குவிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, இலங்கையின் முதலாவது கரிம புளி வாழைப்பழ அறுவடைகள் எதிர்வரும் சில நாட்களில் டுபாய் சந்தைக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படவுள்ளன.

அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை நாளை (03) காலை ஆரம்பிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ராஜாங்கனை புளி வாழைப்பழ உற்பத்திக் கருத் திட்டத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் டுபாய் சந்தைக்கு 12,500 கிலோ புளி வாழைப்பழம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது. இதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வாரந்தோறும் 25,000 கிலோகிராம் கரிம புளி வாழைப்பழங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தற்போது ராஜாங்கனை மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டு புளிப்பு வாழைப்பழங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் எம்பிலிப்பிட்டிய மற்றும் செவனகல புளி வாழைப்பழம் மற்றும் கேவன்டிஷ் வாழைப்பழ உற்பத்திக் கருத் திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் வாழை ஏற்றுமதி பதப்படுத்தும் நிலையத்தை பரவகும்புக அல்லது அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களில் நிறுவ விவசாய துறை நவீனமயமாக்கல் கருத் திட்டத்திற்கு கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர பணிப்புரை வழங்கினார்.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்