කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   அளவற்ற விதத்தில் விலங்குகளுக்கு வழங்கப்படும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் எமது நாட்டு மக்கள் நோய் எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என கால்நடை மருந்துகள் ஒழுங்குறுத்தும் அதிகார சபை எச்சரித்துள்ளது

கால்நடை வளர்ப்பில் கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்படும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் எமது நாட்டு மக்களுக்கு அத்தகைய நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளை கொடுத்தாலும் பலன் கிடைக்காது.

கால்நடைகள், கோழிகள் மற்றும் பன்றிகள் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்படும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் அளவு மிக அதிகம். அதே நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் பெரும்பாலும் மனிதர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இந்த விலங்குகளின் பாலையும் மற்றும் இறைச்சியையும் உண்ணுவதால், அவற்றிற்கு கொடுக்கப்படும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் இயற்கையாகவே மனித உடலுக்குள் செல்கின்றன. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் காரணமாக, அந்த நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளில் இருக்கும் நோய்களை எதிர்க்கும் திறன் இழக்கப்படலாம். மேலும் மக்கள் நோய்களுக்கு பலியாகும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று கால்நடை மருந்துகள் ஒழுங்குறுத்துகை அதிகார சபை சுட்டிக் காட்டியது.

இந்த விடயத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய மாற்று நடவடிக்கைகள் அடங்கிய அறிக்கையை தயாரித்து தன்னிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு கால்நடை மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அதிகார சபைக்கு அமைச்சர் பணிப்புரை விடுத்தார்.

மேலும், சில கால்நடை மருந்துகளையும் மற்றும் சுகாதாரப் பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்யக் கூடிய வசதிகள் எமது நாட்டில் இருந்தும், அவற்றை இறக்குமதி செய்து வெளிநாடுகளுக்கு பெருமளவு பணம் செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தற்போது எமது நாட்டில் இதுபோன்ற சுமார் 30 தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும், உரிமையாளர்களுடன் கலந்துரையாடவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

தற்போது சந்தையில் கிடைக்கும் கால்நடை சுகாதாரப் பொருட்களின் தரம் மற்றும் சில பொருட்களின் விலை நியாயமானதா என்பதைக் கண்டறிய ஒரு வேலைத் திட்டத்தை தயாரிக்குமாறு கால்நடை மருந்துகள் ஒழுங்குறுத்துகை அதிகார சபைக்கு அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர பணிப்புரை விடுத்தார்.

நேற்று (24) பிற்பகல், கால்நடைகள் உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் கால்நடை மருந்துகள் ஒழுங்குறுத்தும் அதிகார சபையுடன் மேற்படி சட்டத்தை அமுல்படுத்துவது தொடர்பான கலந்துரையாடல் கமத்தொழில் அமைச்சர் திரு.மகிந்த அமரவீர தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த கலந்துரையாடலில் கால்நடைகள் உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் டொக்டர் ஹேமாலி கொத்தலாவல அவர்களும் மற்றும் அதிகாரிகள் குழுவினரும் கலந்துகொண்டனர்.

நாட்டில் விலங்குகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் மற்றும் சுகாதாரப் பொருட்கள் ஆகியவற்றில் 05 வீதம் நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுவதாகவும், எஞ்சிய 95 வீதம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுவதாகவும், 2022 ஆம் ஆண்டில் மருந்துகள் மற்றும் ஏனைய சுகாதாரப் பொருட்கள் என்பவற்றை இறக்குமதி செய்வதற்கு செலவிடப்பட்டுள்ள தொகை 4039 மில்லியன் ரூபா எனவும் கால்நடைகள் உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்