කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கால்நடைகளுக்கு பரவி வரும் லம்பி தோல் நோய், (Lumpy Skin Disease) வைரஸ் காரணமாக ஏற்படுவதாக கமத்தொழில் அமைச்சின் கால்நடைப் பிரிவு எச்சரிக்கின்றது.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இந்த நாட்களில் கால்நடைகளுக்கு பரவி வருகின்ற நோய், லம்பி தோல் நோய் (Lumpy Skin Disease - LSD) என கமத்தொழில் அமைச்சின் கால்நடை அபிவிருத்திப் பிரிவு தெரிவிக்கின்றது.

இந்த நோய் நிலைமை பற்றி உடனடியாக ஆராயுமாறு கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர கால்நடைகள் அபிவிருத்தி பிரிவுக்கு இன்று (07) பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பான தகவல்களை விளக்கிய மேலதிக செயலாளர் மருத்துவர் திரு எல்.டப்ளியூ.என். சமரநாயக்க 2019 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் முதன்முறையாக இந்த நிலை பதிவாகியதாகவும் அதற்கு முன்னர் இந்த நிலைமை இந்த நாட்டில் பதிவாகவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டார்.

வைரஸ் மூலம் பரவும் இந்த நோயால் கால்நடைகள் அரிதாகவே உயிரிழக்கின்றன. தோலில் உருவாகும் முடிச்சுகள் காயங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. மேலும் சிகிச்சையின் மூலம் இதனை குணப்படுத்தலாம்.

மேலும், இந்த நிலை வைரஸால் ஏற்படுவதால், ஒருமுறை நோய் தாக்கிய மாடுகளை மீண்டும் நோய் தாக்கும் வாய்ப்பு இல்லை.

எனவே இந்த நோய் குறித்து அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை எனவும் கால்நடை மருத்துவ அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுமாறும் கமத்தொழில் அமைச்சு கேட்டுக் கொள்கின்றது.

குறிப்பாக, இந்த நோய் கால் மற்றும் வாய் நோய் போல் காற்றினால் பரவாது. ஏனைய விலங்குகளுடன் தொடர்புகொள்வது மட்டுமே நோய் பரவுவதற்கான ஒரே வழி. எனவே, நோய்வாய்ப்பட்ட கால்நடைகளை மாட்டுத் தொழுவங்களில் இருந்து விலக்கி தனிமைப்படுத்த வேண்டும்.

வடமாகாணத்தின் நான்கு மாவட்டங்களில் இந்த நோய் தற்போது காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விசேட கால்நடை வைத்தியக் குழுவொன்று இன்று ஆய்வு செய்வதற்கு விஜயம் செய்யவுள்ளது.

மேலும், இந்த நோய் ஏனைய பகுதிகளுக்கு பரவுவதை தடுக்கும் வகையில், வடமாகாணத்தில் இருந்து விலங்குகளையும் மற்றும் விலங்கு பொருட்களையும் கொண்டு செல்வது தற்காலிகமாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், நுவரெலியா போன்ற பகுதியில் கால்நடை வளர்ப்பு சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற மாவட்டங்களில் கால்நடை வளர்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும் பண்ணைகளுக்கு வெளிநபர்கள் உட்பிரவேசிப்பது, பால்களை சேகரிக்க பயன்படுத்தப்படும் பாத்திரங்களை தொற்றுநீக்கியதன் பின்னர் மட்டும் பாவித்தல் போன்ற நோய்களை தடுப்பதற்கு கமத்தொழில் அமைச்சு ஏற்கனவே பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர குறிப்பிட்டார்.

எவ்வாறாயினும், இந்த நோய் குறித்து அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும், மாடுகளின் இறப்பு குறைந்தபட்ச அளவில் இருப்பதால், நோய் பரவினால், பால் உற்பத்தியை முதன்மையாக பாதிக்கும் என்றும், ஆகையால் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் கால்நடை வளர்ப்பை மிகவும் விழிப்பாக நிருவகிக்க வேண்டும் எனவும் கமத்தொழில் அமைச்சு தெரியப்படுத்துகின்றது.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்