කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக எரிபொருள் வழங்கும் நடவடிக்கை துரிதப்படுத்தப்படும்

இலங்கையில் நெற் செய்கையை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு சீன அரசாங்கம் வழங்கிய 6.98 மில்லியன் லீற்றர் டீசலை உடனடியாக விநியோகிக்குமாறு கமத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர இன்று (01) கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

இந்த வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு அரை ஏக்கர் முதல் இரண்டரை ஏக்கர் வரை நெல்லை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக எரிபொருளை வழங்க ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி 01 ஹெக்டேருக்கு 15 லீற்றர் டீசல் வீதம் வழங்கப்படும்.

இந்த வேலைத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கு இன்று கமத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர உரிய அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். இந்த கலந்துரையாடலில் இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத் தாபனத்தின் அதிகாரிகளும், கமத்தொழில் அமைச்சின் அதிகாரிகளும் மற்றும் கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கலந்துரையாடலில் எடுத்த தீர்மானங்களின் பிரகாரம், கையிருப்பில் உள்ள உரிய எரிபொருளை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கையை அடுத்த வாரம் முதல் ஆரம்பிக்கவும், விவசாயிகள் எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு கூப்பான்களை அனைத்து கமநல சேவை நிலையங்களின் ஊடாக விவசாயிகளுக்கு விரைவில் வழங்கவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத் தாபனம், குறித்த எரிபொருள் கூப்பான்களுக்கு உரிய எரிபொருளின் அளவை விவசாயிகளுக்கு என ஒதுக்கப்பட்டுள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களிலிருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான வசதிகளை செய்துள்ளது.

விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்வதில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மாவட்ட செயலாளர் அல்லது உதவி கமநல அபிவிருத்தி ஆணையர்களுக்கு அது பற்றி தெரிவிக்குமாறு கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் விவசாயிகளிடம் கேட்டுக் கொள்கின்றது.

கையிருப்பில் உள்ள எரிபொருளை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு 99 மில்லியன் ரூபா செலவாகுகின்றது எனவும் மற்றும் விவசாய அமைச்சின் மூலம் அந்த தொகையை இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத் தாபனத்திற்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர மேலும் குறிப்பிட்டார்.

எரிபொருள் விநியோக நடவடிக்கைகள் அடுத்த வாரம் முதல் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.

அது வரை கமநல அபிவிருத்தி நிலையங்களின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு எரிபொருள் கூப்பான்கள் விநியோகிக்கப்படும்.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்