කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   இந்த வருடம் பரசூட் முறையில் 13,000 ஏக்கர் காணிகளில் நெற்செய்கையை மேற்கொள்ள 400 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது. அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இலவச நாற்றுமேடைத் தட்டுகள் வழங்கும் திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

சீனாவில் மிகவும் வெற்றிகரமான நெற்செய்கை முறையான பரசூட் பயிர்ச்செய்கை முறை தற்போது எமது நாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற போதிலும் எமது நாட்டு விவசாயிகளுக்கு அது பற்றிய சரியான அறிவு இன்னும் இல்லை என கமத்தொழில் அமைச்சர் திரு மஹிந்த அமரவீர தெரிவிக்கின்றார். இதன் காரணமாக பரசூட் பயிர்ச்செய்கை முறையை பரவலாக்குவதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு விவசாய திணைக்களத்திற்கு அமைச்சர் அறிவுரை வழங்கினார்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (24) கமத்தொழில் அமைச்சில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எமது நாட்டில் நெல் விளைச்சலை அதிகரிப்பதற்கு புதிய பயிர்ச்செய்கை முறைகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் எனவும், பரசூட் முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தற்போது நெல் விளைச்சலை அதிகரித்து விவசாயிகளின் வருமானத்தை ஒரு ஏக்கருக்கு 35,000 ரூபாய் வரை அதிகரிக்க முடியும் எனவும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.

மேலும், பாரம்பரிய நெல் பயிர்ச் செய்கைக்கு செலவிடும் தொகையையும், உரங்களுக்கு செலவிடும் தொகையையும், களைக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்தி களைகளை கட்டுப்படுத்தும் செலவையும் குறைத்து அதிக விளைச்சலை பெற முடிந்ததால் இந்த பயிர்ச்செய்கை முறை அனைத்து வகையிலும் ஒரு ஏக்கரில் இருந்து அதிக விளைச்சலை பெறக் கூடிய வெற்றிகரமான ஒரு நெல் பயிர்ச் செய்கை முறையாகும்.

பரசூட் முறையில் நெல்லை பயிரிடுவதற்கு ஏக்கருக்கு சுமார் 350 நெல் நாற்றுமேடைத் தட்டுகள் தேவைப்படுகின்றன.

இந்தக் கலந்துரையாடலில், எமது நாட்டின் நெற் செய்கையில் பரசூட் முறையை பழக்கப்படுத்துவதற்கு இந்த ஆண்டு பெரும்போகத்தில் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பரசூட் நாற்றுமேடைத் தட்டுக்களை வழங்க அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

அத்துடன் விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் இந்த வருடம் பரசூட் நெற் செய்கையை விஸ்தரிப்பதற்கு 400 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் 13,000 ஏக்கரில் நெல்லை பயிரிடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த நிதியை பயன்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு நாற்றுமேடைத் தட்டுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். இது தொடர்பான தொழில் நுட்ப அறிவை விவசாயிகளுக்கு வழங்கவும் விவசாய திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

மேலும், விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் கருத் திட்டம் மற்றும் தற்போது கமத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் சிறிய அளவிலான விவசாய தொழில்முனைவோர் பங்கேற்பு கருத் திட்டம் ஆகிய கருத் திட்டங்களின் கீழ் பரசூட் நாற்றுமேடைத் தட்டுக்களை வழங்குமாறு கருத் திட்டங்களுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் பணிப்புரை விடுத்தார்.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்