කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   கடந்த சில நாட்களாக நிலவிய சீரற்ற காலநிலையால் உர விநியோக நடவடிக்கைகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வருகின்ற மழையுடனான காலநிலை காரணமாக நாடளாவிய ரீதியில் யூரியா மற்றும் MOP உரங்களின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான இலங்கை உரக் கூட்டுத் தாபனம் மற்றும் வர்த்தக உரக் கூட்டுத் தாபனம் ஆகியவற்றின் தலைவர்கள் கமத்தொழில் அமைச்சுக்கு அறிவித்துள்ளனர்.

நாடளாவிய ரீதியில் சில பிரதேசங்களில் உள்ள விவசாயிகள் உரங்களை பெற்றுக் கொள்வதில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை பற்றி கமத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் உரக் கூட்டுத் தாபனங்களின் தலைவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்கள். மழை மற்றும் குளிர் காலநிலை காரணமாக உர விநியோக நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டதாகவும், இன்று (14) முதல் மீண்டும் உர விநியோக நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக உர விநியோகம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட போதிலும், களஞ்சியசாலைகளில் போதியளவு உரங்கள் இருப்பதாக உரக் கூட்டுத் தாபனங்களின் தலைவர்கள் சுட்டிக் காட்டினார்கள்.

இதேவேளை, 28,000 மெற்றிக் டொன் யூரியா உரத்தை ஏற்றி வருகின்ற கப்பல் இம்மாதம் 20ஆம் திகதி கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைய உள்ளதாகவும் வியற்னாமில் இருந்து உரம் இறக்குமதி செய்யப்படவுள்ளதாகவும் உரக் கூட்டுத் தாபனங்களின் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர்.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்