කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   அம்பாந்தோட்டை ரிதியகம சஃபாரி பூங்காவின் சிறிய விலங்கு வலயம், விலங்குகள் உற்பத்தி வளர்ப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் இடம்பெயரும் பறவைகள் மீட்பு நிலையம் என்பன நாளை (04) திறந்து வைக்கப்படவுள்ளன

அம்பாந்தோட்டை ரிதியாகம சஃபாரி பூங்காவின் இரண்டாம் பகுதிக்கு சொந்தமான சிறிய விலங்கு வலயம், விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் அழிந்துவரும் பறவைகள் மீட்பு நிலையம் என்பவற்றை நாளை அதாவது 10.04.2022 காலை 10.00 மணிக்கு திறந்து வைப்பதற்கான ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இரண்டாவது வலயம் கமநல, வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர அவர்களின் தலைமையில் திறந்து வைக்கப்படும். அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி சந்திரா ஹேரத், வனஜீவராசிகள் பணிப்பாளர் நாயகம் சந்தன சூரியபண்டார மற்றும் தேசிய விலங்குகள் பூங்காத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஆகியோர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.

ரிதியாகம சஃபாரி பூங்காவிற்கு சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவான நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு வகையான விலங்குகளின் நிமித்தம் 13 வலயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது, ​​அதில் சுமார் 200 ஏக்கர் அளவான நிலம் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு, அதில் நிர்வாக கட்டிடங்கள், கால்நடைகள் சிகிச்சை நிலையம், பார்வையாளர் வசதிகள், கடைகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் பல விலங்கு வலயங்கள் என்பவற்றின் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

சுமார் 35 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள ஆப்பிரிக்க சிங்கங்கள் வலயம், 80 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்துள்ள தாவர உண்ணி விலங்குகள் வலயம், 54 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள ஆசிய யானைகள் வலயம், வளைகுடாப் புலிகள் வலயம் ஆகியவை இந்த விலங்கு வலயங்களாகும்.

நாளை (04) திறக்கப்பட உள்ள வலயம் மூன்று வலயங்களைக் கொண்டது. சிறிய தாவர உண்ணி விலங்குகளுக்கு (மரை மான்கள், தாமரை மான்கள், வரி முயல்கள் போன்ற மான் இனங்கள்) ஒரு வலயமும் மற்றும் குழந்தைகள் செல்லப்பிராணிகளுடன் வேடிக்கை பார்க்க ஒரு வலயமும் இந்தப் புதிய பிரிவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன.

அது மட்டுமின்றி, கால்நடைகள் உற்பத்தி வளர்ப்பு பாதுகாப்பு நிலையமும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் பார்வையாளர்களுக்கு அந்த பகுதி திறக்கப்படவில்லை.

இங்கு புலம்பெயரும் பறவைகளுக்கான ஒரு சிறப்பு மீட்பு நிலையத்தை திறப்பதற்கு தேவையான ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

செல்லப்பிராணிகளுக்கு உணவளிப்பது மற்றும் விலங்குகளுடன் புகைப்படம் எடுப்பது போன்ற வாய்ப்புகளுக்கு இங்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய விலங்கியல் திணைக்களம் குறிப்பிடுகின்றது.

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்