කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
பயிர்களை சேதப்படுத்தும் குரங்குகளை அகற்றும் திட்டத்திற்கு அனைத்து மாவட்ட விவசாயிகள் அமைப்புகளும் ஆதரவு அளித்துள்ளன எழுத்தாளர்: Agrimin 1053
சுப வேளையில் மரங்களை நடுவதற்கு மாகாண விவசாய அலுவலகங்கள் ஒத்துழைப்பு எழுத்தாளர்: Agrimin 1021
இலங்கையின் குரங்குகளுக்கு சீனாவில் பெரும் மதிப்பு, ஆகையால் இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் குரங்குகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு எழுத்தாளர்: Agrimin 890
2023 புதிய அரிசி திருவிழா பூஜை ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று (01) காலை ஜெய ஸ்ரீ மஹா போ சமிதுன் சதாரா வஹல்கட கிரி பிடு பூஜை நடைபெற்றது. எழுத்தாளர்: Agrimin 1097
2021 ஆம் ஆண்டு பெரும்போகத்தில் சேனா கம்பளிப்பூச்சியினால் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்பட்ட சேத்தால் பாதிப்பு அடைந்த விவசாயிகளுக்கு பயிர் சேத இழப்பீடாக 657 மில்லியன் ரூபா வழங்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய கமநல காப்புறுதி சபை தெரிவித்துள்ளது. எழுத்தாளர்: Agrimin 2417

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்