කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
2023 ஆம் ஆண்டில் தெம்பிலிகளின் ஏற்றுமதி 117 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது. எழுத்தாளர்: Agrimin 862
Minister Mahinda Amaraweera was sworn in as the Minister of Agriculture and Plantation Industries எழுத்தாளர்: Agrimin 857
அதிக விளைச்சல் தரும் இரண்டு புதிய மாதுளை இனங்களை கண்டறிய விவசாயத் திணைக்களம் மேற்கொண்ட ஆய்வு வெற்றி பெற்றியடைந்துள்ளது எழுத்தாளர்: Agrimin 1129
கொழும்பு நகரத்திலும் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் உள்ள குடும்பங்களுக்கு புதிய பசும்பாலை விநியோகிக்கும் வேலைத் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தை தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபை இன்று (11) முதல் ஆரம்பிக்கின்றது. எழுத்தாளர்: Agrimin 517
மழையினால் சேதமடைந்த நெற் பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கமத்தொழில் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் எழுத்தாளர்: Agrimin 342
வியட்நாம் அரசாங்கத்திற்கும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் விவசாய அபிவிருத்திக்கான இருதரப்பு உடன்படிக்கைக்கான ஆரம்பப் பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பமாகின்றன. எழுத்தாளர்: Agrimin 856
நாட்டில் விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இலங்கைக்கும் இத்தாலிக்கும் இடையில் இருதரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்தாளர்: Agrimin 1026

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்