කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   சுபவேளையில் மரம் நடுதல் நிகழ்வு அங்குணுகொலபெலஸ்ஸ கமநல சேவை நிலையத்தில் இடம்பெற்றது

NEKATHATA PELAYAAK 01 1

2023 ஆம் ஆண்டு சிங்கள மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு விழாவை முன்னிட்டு இறுதி சுப கிரியையான தேசிய மர நடுகை நிகழ்வு இன்று (20) அகுனகொலபலஸ்ஸ கமநல சேவை நிலையத்தில் இடம்பெற்றது.

இன்று காலை 6.38 மணியளவில் கமத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர எலுமிச்சம் பழச் செடியை நாட்டி வைத்ததுடன், அமைச்சின் செயலாளர் குணதாச சமரசிங்க, கமநல சேவைகள் ஆணையாளர் நாயகம் எச். எம். ஏ. எல். அபேரத்ன அவர்களும் மற்றும் அதிகாரிகள் குழுவினரும் பழ மரங்களை நட்டனர்.

காய்க்கும் செடியை நடும் தொனிப்பொருளில் இவ்வருடம் தேசிய மர நடுகை நிகழ்வை கமத்தொழில் அமைச்சு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

மரக்கன்றுகளை நட்டதுடன், கூடியிருந்த மக்களுக்கு மரக்கன்றுகளை அமைச்சர் வழங்கி வைத்தார். மேலும், பழச்செடிகளுக்குத் தேவையான கலப்பு உரங்களை விவசாயிகளுக்கு விநியோகிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் வர்த்தக உரக் நிறுவனம் மற்றும் லக் உர நிறுவனம் ஆகியவற்றினால் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

கமத்தொழில் அமைச்சர் இதன் போது தனது கருத்தை தெரிவித்தார்.

நான் சுற்றாடல் அமைச்சராக கடமையாற்றிய போது சிங்கள புத்தாண்டு சம்பிரதாயங்களில் மரக்கன்றுகளை நடும் சுப காரியங்களை உள்ளடக்கி செயற்பட்டேன்.

இன்று இடம்பெறுவது இதன் நான்காவது கட்டம்.

2030 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்கையின் வன வளர்ச்சியை 30 வீதமாக அதிகரிப்பதற்கு சர்வதேச உடன்படிக்கைகளுக்கு ஏற்ப நாம் உடன்பாட்டை எட்டியுள்ளோம். தற்போது எமது நாட்டின் வன வளர்ச்சி 29.2 சதவீதமாக உள்ளது. இதனை 30 வீதமாக கொண்டு வருவதற்கு காடுகளின் அளவை மேலும் 08 வீதத்தால் அதிகரிக்க வேண்டும்.

பார்க்கும் பார்வையில், இது ஒரு சிறிய இலக்காகத் தோன்றினாலும், எமது நாட்டின் காடுகளின் எண்ணிக்கையை 08 வீதத்தால் அதிகரிக்க, 65,000 ஹெக்டேயர் மரங்களை நடுதல் வேண்டும். இது எளிதான ஒரு கருமம் அல்ல.

ஆனால் கமத்தொழில் அமைச்சர் என்ற வகையில், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதோடு, நாட்டுக்குத் தேவையான உணவுப் பயிர்களின் பயிர்ச் செய்கைக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். எனவே இம்முறை மரங்களை நடும் தேசிய சம்பிரதாயத்தின்படி பழ மரங்களை பல்லாண்டு பயிராக நடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தோம்.

அம்பலாந்தோட்டை ரிதியகம பிரதேசத்தில் நான்கு விவசாயிகள் கடந்த பயிர்ச் செய்கைப் போகத்தில் இதுவரை நாட்டிலேயே அதிகூடிய நெல் அறுவடையை பதிவு செய்துள்ளனர். மூன்று பேர் ஹெக்டேயருக்கு 11,000 கிலோவுக்கும் அதிக நெல்லை அறுவடை செய்துள்ளனர், மேலும் ஒரு விவசாயி 9000 கிலோவுக்கும் அதிக நெல்லை அறுவடை செய்துள்ளார்.

இதன் மூலம் எமது நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு விவசாயியும் நல்ல விதைகளை விதைத்து, முறையான உரங்களை இட்டு, தொழில்நுட்ப முறைகளைப் பயன்படுத்தி அதிக விளைச்சலை பெற வேண்டும்.

நாட்டில் உணவுப் பயிர்களின் பயிர்ச் செய்கையை மேம்படுத்தும் பொருட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைத் தொகையை அதிகரிக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் தற்போது எடுத்துள்ளது. தடைகளையும் விமர்சனங்களையும் பொருட்படுத்தாது இந்த நாட்டில் விவசாயத்தை மேம்படுத்தும் வேலைத் திட்டத்தை முன்னெடுப்போம் எனவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

nekathata pelayak 2 2 nekathata pelayak 3 3

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்