කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   பயிர்களை சேதப்படுத்தும் குரங்குகளை அகற்றும் திட்டத்திற்கு அனைத்து மாவட்ட விவசாயிகள் அமைப்புகளும் ஆதரவு அளித்துள்ளன

IMG-20230413-WA0019 1

விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள நிலத்தில் இருந்து கால்நடைகளுக்காக அரை ஏக்கரை ஒதுக்கித் தருமாறு விலங்குகள் நலச் சங்கம் கோரிக்கை

பயிர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பூச்சிகளை ஒழிக்க கமத்தொழில் அமைச்சினால் எத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும் அதற்கு முழு ஆதரவை வழங்குவதாக அனைத்து மாவட்ட விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கமத்தொழில் அமைச்சுக்கு அறிவித்துள்ளனர்.

சீனாவின் மிருகக் காட்சிசாலைகளுக்கு100,000 குரங்குகளை வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், குரங்குகளாலும் மற்றும் ஏனைய விலங்குகளாலும் விவசாய நிலங்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சில சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளும், பல்வேறு தரப்பினரும் விமர்சித்தாலும், எந்தவொரு நபரோ அல்லது அமைப்போ அவற்றின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு வழங்கவில்லை என விவசாய அமைப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

இதேவேளை, விலங்குகளின் நலனுக்காக செயற்படும் அமைப்பு ஒன்றும் கமத்தொழில் அமைச்சிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஒவ்வொரு விவசாயியும் தனது பயிரிடப்பட்ட நிலத்தில் அரை ஏக்கர் நிலத்தை கால்நடை தீவனத்திற்காக ஒதுக்கினால் இந்த கால்நடை சேதத்தை குறைக்க முடியும் என தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வாறாயினும், மிருகக்காட்சிசாலைகளுக்கு விலங்குகளை வழங்குமாறு சீனா கோரிக்கை விடுத்துள்ள போதிலும், அதற்கு கமத்தொழில் அமைச்சுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதால் வனவிலங்கு திணைக்களம், தேசிய விலங்கியல் திணைக்களம் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம், கமத்தொழில் அமைச்சு, விவசாயத் திணைக்களம் என்பன அடங்கலாக ஏனைய நிறுவனங்களினதும் பிரதிநிதிகளைக் கொண்டவொரு குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி செயல்படுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விவசாயம், வனவிலங்குகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு ஆகிய மூன்று அமைச்சுகளும் ஒரே அமைச்சாக இருந்த போது இந்த இந்தத் திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.

இதற்கிடையே, குரங்குகளைப் பிடிக்க ரிமோட் கண்ட்ரோலர்கள் மூலம் இயக்கக் கூடிய சிறப்பு வகை கூண்டுகளை அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கூண்டுகளை பயன்படுத்தி குரங்குகளைப் பிடிக்கும் நபர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.

IMG-20230413-WA0020 2 IMG-20230413-WA0021

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்