කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   வன விலங்குகளை சிறுவர்கள் போல் பராமரிக்கும் பொறுப்பு அரசாங்கத்திற்கும் பொது மக்களுக்கும் சாட்டப்பட்டுள்ளதாக கமத்தொழில், வனவிலங்குகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் தெரிவித்தார்கள்

20221004094828  H9A1368 1

வனவிலங்குகளை குழந்தைகளைப் போல் பராமரிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கான பொறுப்பு அரசாங்கத்திற்கும் பொது மக்களுக்கும் உண்டு என்றும் கமத்தொழில், வனவிலங்குகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர அவர்கள் தெரிவித்தார்கள்.

இன்று (04) காலை அம்பாந்தோட்டை ரிதியகம சஃபாரி மிருகக்காட்சிசாலையில் பல புதிய வலயங்களை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அமைச்சர் அவர்கள் இதனை தெரிவித்தார். இந்தப் புதிய வலயங்களில், செல்லப்பிராணிகளுக்கான உணவு வலயம், பறவைகள் பூங்கா, இடம்பெயரும் பறவைகளை பராமரிக்கும் நிலையம் மற்றும் தாவர உண்ணிகளுக்கான வலயம் மற்றும் விலங்குகள் உற்பத்தி பாதுகாப்பு நிலையம் ஆகியவை அமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டன.

உலக விலங்குகள் தினம் இன்று (04) கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், தேசிய விலங்குகள் திணைக்களம் ரிதியாகம சஃபாரி பூங்காவில் புதிய வலயங்களை திறக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த நிகழ்வில் வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி சந்திரா ஹேரத், விலங்குகள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. திலக் பிரேமகாந்த ஆகியோர் அடங்கலாக பெருந்திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

உலக விலங்குகள் தினத்தை முன்னிட்டு பேராசிரியர் செவ்வந்தி ஜயக்கொடி அதிதி விரிவுரையை நிகழ்த்தினார். சட்டத்தரணி ஜகத் குணவர்தன அடங்கலாக விலங்கு நிபுணர்கள் குழுவும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டது.

இங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் அவர்கள்:-

வன விலங்குகள் அழிந்து வரும் விகிதத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, எதிர்காலத்தில் சில வனவிலங்குகளை எதிர்கால சந்ததியினர் இது போன்ற உயிரியல் பூங்காக்களிலும் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு நிலையங்களிலும் மட்டுமே பார்க்க முடியும். காட்டு விலங்குகளைப் பராமரிப்பதும் பாதுகாப்பதும், அதே போல் நாட்டுக்குத் தேவையான அந்நிய செலாவணியை ஈட்டுவதும் இத்தகைய தேசியப் பூங்காக்களின் நோக்கமாகும். இன்று நாம் எதிர்நோக்குகின்ற முக்கிய பிரச்சினை அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறை என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த நாட்டில் அன்னிய செலாவணியைப் பெற சுற்றுலாத் துறை சிறந்த வாய்ப்பாக விளங்ககின்றர். கடந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் போது வீழ்ச்சியடைந்திருந்தது. அதனையடுத்து சுற்றுலாத் துறை, கோவிட் -19 தொற்றுநோய் நிலவரத்தினால் மேலும் கடுமையாக வீச்சி கண்டது. ஆனால் கோவிட்-19 தொற்றை நீக்கியதன் பின்னர், சுற்றுலாத் துறை ஓரளவு முன்னேற்றம் கண்டிருந்தாலும், கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்ற போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பவற்றினால் சுற்றுலாத் துறை மீண்டும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. ஆனால் தற்போது சுற்றுலாத் துறையில் மீண்டும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலை உருவாகி வருவதாகத் தெரிகின்றது. எனினும் இந்த நிலையில் சிலர் மீண்டும் நாட்டை சீர்குலைக்க முற்பட்டால் நாடு மீண்டும் இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்படும் என்றே கூற வேண்டும்.

இந்த சஃபாரி மிருகக்காட்சிசாலையை திறந்து வைத்தல் இந்த நாட்டின் சுற்றுலாத் துறைக்கு பெரும் ஆதரவைக் கொடுக்கும். பேராசிரியர் செவ்வந்தி ஜெயக்கொடி தனது உரையில் வன விலங்குகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பிட்டார். வனவிலங்குகளை கவனிப்பது அரசாங்கத்தின் மட்டுமன்றி பொது மக்களினதும் பொறுப்பாகும். எனவே, வனவிலங்குகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற ரீதியில், நமது நாட்டின் வனவிலங்கு வளங்களை காப்பாற்றவும், பாதுகாக்கவும் எனக்கு இருக்கின்ற அனைத்து கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் நான் நிறைவேற்றுகின்றேன், ”என்று அமைச்சர் அவர்கள் கூறினார்கள்.                                 

20221004101336  H9A1597 2

  20221004102757  H9A1679 3

 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்