කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
வரலாற்றில் பயிர் சேதத்திற்காக விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகூடிய நஷ்டஈட்டுத் தொகை சேதம் ஏற்பட்டு இரண்டு மாதங்கள் கழிய முன்னர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்கள் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் எழுத்தாளர்: Agrimin 150
இந்த நாட்டின் பனை மைய உற்பத்திகளுக்கு சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கேள்விக்கு ஏற்ப அவற்றை விநியோகிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்கள் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் எழுத்தாளர்: Agrimin 156
மசாலாப் பொருட்களுக்கு தர சான்றிதழ் வழங்கும் வேலைத் திட்டத்தை திசம்பர் மாதம் முதல் எமது நாட்டில் அமூல்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது எழுத்தாளர்: Agrimin 162
அனுராதபுரத்தை சேர்ந்த இளம் விவசாயி ஒருவர் மிளகாயை பயிரிட்டு பெற்ற வருமானம் பற்றிய செய்தி எழுத்தாளர்: Agrimin 268
2023 ஆம் ஆண்டில் தெம்பிலிகளின் ஏற்றுமதி 117 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது. எழுத்தாளர்: Agrimin 237

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்