කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   



கமத்தொழில், கிராமிய பொருளாதார ௮லுவல்௧ள் , கால்நடை அபிவிருத்தி,நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்௧ள் அபிவிருத்தி அ​​மைச்சு

 

    கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு

 

80/5,கொவி மந்திரய,மல்வத்தைழுங்கை,பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

பொதுத் தொலைபேசி இல: 011-2034300
தொலைநகல்:
செயலாளர் மின்னஞ்சல் :

secretary@agrimin.gov.lk

மின்னஞ்சல் பொது:

service@agrimin.gov.lk

இணையத்தளம்: www.agrimin.gov.lk

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்