කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   Farmer's Trust Fund

 

Introduction

Farmers Trust fund was established (FTF) on 09 March 1994 through a Deed of Trust signed by the Secretary,Ministry of Finance on behalf of the government and a panel consisting of the Secretary Ministry of Agriculture Development and Research, state Secretary of the same Ministry, the Secretary of the then Ministry of Agriculture Production and Marketing a farcie Commissioner of Agrarian Development and the deputy secretary to the Treasury on behalf of the Fund 

Management structure

Compositions of the Board of Director are as follows    

 

Secretary, Ministry of Agriculture                                                                                     -    Chairman

Commissioner General, Department of Agrarian Development                                       -    Member

Chief Accountant, Ministry of Agriculture                                                                        -    Member

Representative of the General Treasury, Ministry of   Finance & Planning                      -    Member 

Services rendered by the Division

As per Deed of Trust established in 1994 and widening of objectives of the fund by a Cabinet Memorandum submitted in 2002 objective of which are as follows.

  • Agriculture development in Sri Lanka and ensuing welfare of the farmer community.
  • Granting short term agriculture loans to small farmers.
  • Supply of agriculture input to small farmers.
  • Granting market loan facilities to overcome financial   difficulties   of small farmers.
  • Conduct awareness programs and pilot projects including exhibitions demonstrations and other related activities to promote agriculture development and welfare of the small farmers.
  • Provide other forms of support to small farmers to enable for them to engage in crop Animal production activities for boosting agricultural programs to facilitate agriculture development.

Staff Officers of the Division

Secretary, (Farmers Trust Fund)

Accountant, (Farmers Trust Fund)

Deputy Director, (Farmers Trust Fund)

Other Officers

Development Officer

Management Assistants

KKS

 

Tele: 0112878677

Email: moafarmer444@gmail.com

 

Farmer's Trust Fund Loan Agreement
    Download    
Memorandum of Understanding Download
Action Plan Download
Cash Flow Chart Download

 

 

 

 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்