කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   Admin & Transport

 

 

Mainly this Division co-coordinate administrative and establishment matter of the Department of Agriculture and 07 statutory institution operating under the Ministry of Agriculture. In addition all activities relating to transport, supply of computer facilities and other related functions of the Ministry are also performed by this Division. 

 

01.Matter relating to the Ministry of Agriculture

 

vTaking action on letter sent by the presidential secretariat and the prime Minister’s office.

vEstablishment and administrative matters of District Directors of Agriculture.

vPersonal files and administrative/establishment matters of Assistant Director (Fertilizer),NFS

vVarious function related to liquidated Marketing Development Dept. and Janatha Ferrtilizer enterprise.

vConducting programs under Miscellanies program  unit of the Ministry

 

Transport Division 

 

vMatters relating to vehicle repairs, periodical servicing, fuel supply and obtaining of insurance covers revenue licenses for Ministry       vehicles.

vOvertime, travelling expenses and Driver’s training

vAssigning of official vehicles required for Hon.Minister, Hon.State Minister, Hon.Deputy Minister and their staff and officials of the         Ministry who are entitled to this facility and providing transport facilities for Ministry officials for various duties.

vAll vehicles of the Ministry could be categorized as follows. 

 

 

Categorization

Number of vehicles

Vehicles assigned for the Hon. Minister of Agriculture and his staff

09

Vehicles assigned for the Hon. State Minister of Agriculture and his staff

08

Vehicles assigned to the officers

13

Pool vehicles under the Ministry

46

Total number of vehicles

76

 

 

02.Activities/Function relating to the Dept.of  Agriculture

 

vEstablishment matters in respect of the officer of the Sri Lanka Agriculture service.

vEstablishment matters in respect of the officers of Technological service

vCo-ordination of administrative/establishment matters in respect of the service and positions of the Sri Lanka Administrative service, Accountants’ service, Engineering service, Economists’ Asst.Service, Development officer, Programme Assistants, Research Assistants, Public Management Service Labourer’ Service and Farm

 

03.Administrative/ establishment matters of the following statutory institutions operating under the Ministry and co-coordination of the same 

 

vSri Lanka Council for Agricultural Research Policy

vHector Kobbekaduwa Agriculture

vResearch and Training Institute

vInstitute of Post Harvest Technology

vNational Food Promotion Board

vCeylon Fertilizer Company

vHadabima Authority of Sri Lanka. 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்