කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   MOA Garden

0H9A3681-min  0H9A3682-min

0H9A3683-min  0H9A3684-min

0H9A3685-min  0H9A3686-min

0H9A3687-min  0H9A3688-min

0H9A3689-min  0H9A3690-min

0H9A3693-min  0H9A3694-min  

0H9A3697-min  0H9A3699-min

0H9A3698-min  0H9A3700-min

0H9A3701-min  0H9A3702-min

0H9A3704-min  0H9A3706-min

0H9A3708-min  0H9A3709-min

 0H9A3710-min  0H9A3710-min

0H9A3712-min  0H9A3713-min

0H9A3714-min

 0H9A3716-min  0H9A3717-min

0H9A3718-min  0H9A3720-min

0H9A3721-min  0H9A3722-min

0H9A3725-min  0H9A3726-min

 

 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்