කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   விவசாய சக்தி சலுகைக் கடன

 

 

      pdf set

கமக்காரர் நம்பிக்கைப்பொறுப்பு நிதியத்தின் நிகரொத்த நிதிக் கடன் திட்டம் (விவசாய சக்திக் கடன் திட்டம்) கடன் வசதியைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்  

 

பகிர்ந்து

விண்ணப்பப் படிவம் 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்