விவசாய சக்தி சலுகைக் கடன

 

 

      pdf set

கமக்காரர் நம்பிக்கைப்பொறுப்பு நிதியத்தின் நிகரொத்த நிதிக் கடன் திட்டம் (விவசாய சக்திக் கடன் திட்டம்) கடன் வசதியைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்  

 

பகிர்ந்து

விண்ணப்பப் படிவம் 

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்