கட்டுரைகள்

வேலைாய்ப்பு

 pdf set

  Name list of Candidates who Applied for Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Sri Lanka Agricultural     Service - 2013

  Gazette Date - 03.12.2021

  Letter

  Name List

 

pdf set

 

சிறியளவிலானவிவசாயவணிகங்களுக்கானபாதகமானதாக்கங்களைக் குறைக்கும் கருத்திட்டம் (கமத்தொழில் அமைச்சு)
கருத்திட்டஆளனியினருக்கானஆட்சேர்ப்பு

13/2/2021

Download

 

 

 pdf set

 Paddy Marketing Board (Ministry of Agriculture)

  06/08/2021

  Download

 pdf set

 Colombo Commercials Fertilizers Limited

Post of Proctrment & Supplies Manager, Post of Marketing Manager

 17/06/2021

 Download

pdf set
நெல் மற்றும் தானியங்கள், கரிம உணவு, காய்கறிகள், பழங்கள், மிளகாய், வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு சாகுபடி ஊக்குவிப்பு, விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப வேளாண்மை அமைச்சர்
 

îåù° òå°éêç°çÌê°êù° òéç

29/01/2021

பதிவிறக்கம்


pdf set
 கமத்தொழில், கிராமிய பொருளாதார லுவல்௧ள் , கால்நடை அபிவிருத்தி,
 நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்௧ள் அபிவிருத்தி  அ​​மைச்சு  
 fhyepiyf;F rPuikthd ePu;ghrd tPtrhaj; jPl;lk   
nraw;jpl;l gzpahsu;@f;fhd Ntiytha;g;G
 பதிவிறக்கம் - II                                   
pdf set
 
கமத்தொழில்கிராமிய பொருளாதார லுவல்௧ள் கால்நடை அபிவிருத்தி,
 நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்௧ள் அபிவிருத்தி  அ​​மைச்சு 
ney; re;ijg;gLj;Jk; rig
gjtp ntw;wplk;
 
 

 


கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: வியாழக்கிழமை, 16 டிசம்பர் 2021 10:04

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்