කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   நிறுவனங்கள்

 

கமத்தொழில் அமைச்சர் 

நிறுவனத்தின் பெயர்முகவரிதொலை பேசி 

 தொலைநகல் 

விவசாயத் திணைக்களம் 
பி.ஓ. 1, பெரடேனியா, இலங்கை.
081-2388331 081-2388333

         வரையறுக்கப்பட்ட எல்கடுவ பெருந்தோட்டக் கம்பனி 

320, டி. பி. ஜெய மாவதா, கொழும்பு
011-2698 058  

         ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் 

எண் 1095, சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவதா, கெடம்பே, பேராதேனியா
812-388651, 081-2386018  
விவசாய மற்றும் கமநலக் காப்புறுதி சபை 
117, சுபத்ரராம சாலை, கங்கோதவில, நுகேகோடா.
011-5384000 011-2812574

 

நெல் மற்றும் தானியங்கள், கரிம உணவு, காய்கறிகள், பழங்கள், மிளகாய், வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு சாகுபடி ஊக்குவிப்பு, விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப வேளாண்மை அமைச்சர்ය

நிறுவனத்தின் பெயர் முகவரிதொலை பேசி   தொலைநகல்  
பிராந்திய பொருளாதார நிலையம்     
நெற் சந்தைப்படுத்தல் சபை 
6 வது மாடி, வீட்டுவசதி செயலக கட்டிடம்,
சர் சித்தம்பலம் கார்ட்னர் மாவதா, கொழும்பு 02
011-2335411 0112335410
கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
42, சர் மார்கஸ் பெர்னாண்டோ மவத்தா, கொழும்பு 07.
 
011-2691060  011-2693572

இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சிக் கொள்கை சபை

114/9, விஜேரமா மாவதா, கொழும்பு 07.
011-2698001 011-2682951

          தேசிய அறுவடைக்கு பின்-தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவ நிறுவகம்

YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCLDFyopIiH5Q8KMuulRZz3Q

Facebook page - https://www.facebook.com/niphmsrilanka/

                           https://www.facebook.com/ttdNIPHM/

 

Website :   http://www.niphm.lk

 

Email address:  info@niphm.lk

 

 ஜயந்தி மாவத்தை, அனுராதபுரம்  025-3230000 025-2223983

          தேசிய அறுவடைக்கு பின்-தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவ நிறுவகம்

YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCLDFyopIiH5Q8KMuulRZz3Q

Facebook page - https://www.facebook.com/niphmsrilanka/

                           https://www.facebook.com/ttdNIPHM/

 

Website :   http://www.niphm.lk

 

Email address:  info@niphm.lk

 

 “கொவிஜன மந்திரய”, பத்தரமுல்லை  011-2887899
011-2866846
ஹெக்டெர் கொப்பேகடுவ விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகம் 
114/9, விஜேரமா மாவதா, கொழும்பு 07.
011-2696743 011-2696743

 

உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல், இரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஒழுங்குமுறை மாநில அமைச்சர்

     நிறுவனத்தின் பெயர் 

முகவரி தொலை பேசி தொலைநகல்   

        புரதப் பயிர்கள் மற்றும் தானியங்கள் ஆராய்ச்சி உற்பத்தி அதிகார சபை

பி.ஓ. 1, பெரடேனியா, இலங்கை
081-2388331 081-2388333 
வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை உரக் கூட்டுத்தாபனம்
ஹுனூபிட்டி, வட்டாலா
011-2947764 011-2947763 
தேசிய உர செலயகம் 

தேசிய உர செயலகம்,13 மாடி,நிலை 02,சேத்சிரிபாய,பத்தரமுல்ல

 
011- 2876284 011- 2876275
கொழும்பு வர்த்தக உரக் கூட்டுத்தாபனம்
ஹுனூபிட்டி, வட்டாலா
011-2930547 011-2930547

          வரையறுக்கப்பட்ட ஜனதா பெfர்ட்டிலைஷெர் என்டர்ப்ரைஸெஸ்

 
தேசிய விவசாய பல்லினத்துவம் மற்றும் குடியேற்றங்கள் அதிகார சபை
பி.ஓ. 09, கண்ணோருவா சாலை, பெரடேனியா
081-2388107 081-2388132

          இலங்கைத் தேசிய பட்டினி ஒழிப்பு சபை

 

 

கால்நடை, பண்ணை மேம்பாடு மற்றும் பால் மற்றும் முட்டை தொழில்கள் மாநில அமைச்சர்

நிறுவனத்தின் பெயர்  முகவரிதொலை பேசி   தொலைநகல்  

          விலங்குகள் உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம்

13 கொழும்பு - கண்டி சாலை, கண்டி
081-2388195  
தேசிய கால்நடைகள் அபிவிருத்தி சபை மற்றும் அதனோடு இணைந்த நிறுவனங்கள்     

          மில்கோ (ப்ரைவட்) லிமிற்றட் நிறுவனம் 

   

         வரையறுக்கப்பட்ட மகாவலி லைவ்ஸ்டொக் என்டெர்ப்ரைஷெஸ்

   

 

Other Organizations

The World Bank 

Asian Development Bank  (ADB)

Asian Productivity Organization (APO) 

International Labour Organization (ILO) 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO) 

Food And Agricultural Organization of the United Nations (FAO) 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்