කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்

pdf set

தாவர பாதுகாப்பு சட்டம்

சிங்களம்

பதிவிறக்கம்

pdf set

தாவர பாதுகாப்பு சட்டம், இல.35 of 1999

சிங்களம்
பதிவிறக்கம்

pdf set

மண் பாதுகாப்பு சட்டம், இல 25 of 1951

சிங்களம்
பதிவிறக்கம்

pdf set

விதை சட்டம்

சிங்களம்

பதிவிறக்கம்

pdf set

மண் பாதுகாப்பு சட்டம், இல. 24 of 1996

பதிவிறக்கம்

pdf set

மண் பாதுகாப்பு சட்டம், இல. 25 of 1951

பதிவிறக்கம்

pdf set

பூச்சிக்கொல்லிகள் கட்டுப்பாடு (திருத்தம்) சட்ட இல. 6 of 1994

பதிவிறக்கம்

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்