செயற் திட்டங்கள்

 

pdf set

Action Plan 2021
Download

pdf set

Agency Result Framework
Download

pdf set

Formulation of a Sustainable Programme on Minimization of Problems Arising out of Damages Caused by Wild Animals to Crop Cultivations in Agricultural Areas.

i.Proposals for short term solutions
 
ii.Proposal for Middle term solutions
 
iii.Proposal for long-term solutions

 

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

service@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்