කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   கெளரவ அமைச்சர்

கௌரவ அமைச்சர்

WhatsApp Image 2024-01-09 at 10.48.21 AM 

திரு.மகிந்த அமரவீர

கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

தொலைபேசி எண் - 011 2863460

தொலைநகல்          - 011 2868915

1.    சமல் ராஜபக்ஷ

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்