කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   தகவல் உத்தியோகத்தர்கள்

2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவல் அறிவதற்கான உரிமை பற்றிய சட்டத்தின் பிரகாரம் கமத்தொழில் அமைச்சின் தகவல் உத்தியோகத்தரினதும்மற்றும் பெயர்குறித்த அதிகாரியினதும் விபரம்

 

விபரங்களை அறிந்துகொள்ள கீழ்காணும் தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்புகொள்ளவும் : +94-11-2034300 (4518)

அமைச்சு

பெயர்குறித்த அதிகாரியின் பெயரும் பதவியும்

தொலைபேசி இலக்கம்

தகவல் உத்தியோகத்தரின் பெயரும் பதவியும்

தொலைபேசி இலக்கம்

 

 

கையடக்கத் தொலைபேசி

அலுவலக தொலைபேசி

 

கையடக்கத் தொலைபேசி

அலுவலக தொலைபேசி

கமத்தொழில் அமைச்சு

இலக்கம் 80/5, “கொவிஜன மந்திரய”, ரஜமல்வத்த ஒழுங்கை, பத்தரமுல்ல

திருமதி எச். நிலக்ஷி என் குணசேக்கர, மேலதிக செயலாளர் (நிருவாகம் மற்றும் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி)

 

 

addlsecadmin@agrimin.gov.lk

0112034311

நீட்டிப்பு: 4311

தொலைநகல்-0112886509

திருமதி ப்ரியங்கா எச். ஹந்துன்ஹேவா


சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் (நிருவாகம் மற்றும் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி) 

hadunhewa@gmail.com

0112034327

நீட்டிப்பு: 4327

தொலைநகல்-

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்