කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   பெறுகை தொடர்பான தகவல்கள்

 

 

தொ.இல.

கொள்வனவு விடயம்

ஆகுசெலவு

கொள்வனவு பற்றிய நடைமுறை

தற்போதைய நிலை (கொள்வனவு நடபடிமுறை ஆரம்பம் முதல் அதன் பின்னர் வரும் விடயங்கள் பற்றிய விபரங்கள்)

01.

இரசாயன பசளைகள் கொள்வனவு

3,011.58 மில்லியன் ரூபா

சர்வதேச ரீதியில் போட்டி கேள்வி விலை மனுக்கள் அழைத்தல் அடிப்படையில்

2018.03.31 ஆம் திகதி கேள்வி ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

 

 

 

 

 

 

       கொள்முதல் அறிவிப்புகள்

 

 

 

          pdf set     

 

 

       வட மத்திய மாகாணத்தின் அனுராதபுரா மாவட்டத்தில் உள்ள ரனோராவா அடுக்கில் தொட்டிகளின் மறுவாழ்வு

       பதிவிறக்க

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்