தீர்மானங்கள் மற்றும் கொள்கைகள்

pdf set

 2017 ஆம் ஆண்டிற்குரிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்கள் பற்றிய விபரங்கள்

பதிவிறக்கம்

pdf set
பபொது மனுக்கள் பற்றிய ஆலலொசனைக் குழுவிலிருந்து குறிப்பீடு பசய்யப்பட்ட மனுக்கள் பற்றிய விபரங்கள்.

பதிவிறக்கம்

pdf set
தீர்மானங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் njhlh;ghd jfty;fs; - 2019

பதிவிக்கம்

pdf set

 

ஆம் காலாண்டுக்குரிய அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் - 2019                                                                                            
பதிவிக்கம்

pdf set

03 ஆம் காலாண்டுக்குரிய அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் - 2019

பதிவிக்கம்

 

 


கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: வெள்ளிக்கிழமை, 25 அக்டோபர் 2019 10:04

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்