කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   தீர்மானங்கள் மற்றும் கொள்கைகள்

pdf set

 2017 ஆம் ஆண்டிற்குரிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்கள் பற்றிய விபரங்கள்

பதிவிறக்கம்

pdf set
பபொது மனுக்கள் பற்றிய ஆலலொசனைக் குழுவிலிருந்து குறிப்பீடு பசய்யப்பட்ட மனுக்கள் பற்றிய விபரங்கள்.

பதிவிறக்கம்

pdf set
தீர்மானங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் njhlh;ghd jfty;fs; - 2019

பதிவிக்கம்

pdf set

 

ஆம் காலாண்டுக்குரிய அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் - 2019                                                                                            
பதிவிக்கம்

pdf set

03 ஆம் காலாண்டுக்குரிய அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் - 2019

பதிவிக்கம்

 

 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்