කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   பண்ணை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

இலக்குகள்

 • எல்லா அரசாங்கப் பண்ணைகளின் முழுப் பகுதிகளையும் பயன்படுத்துதல்
 • எல்லாப் பண்ணைகளுக்கும் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்
 • 10 பண்ணைகளின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல்

தந்திரோபாயங்கள்

 • ஒவ்வொரு பண்ணையினதும் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளை இனங்காணுதல்
 • முழு வயற் பகுதிகளையும் பயன்படுத்தி பொருத்தமான பயிர்வகைகளை பயிரிடல்
 • வீதிகள், நீர்ப்பாசனம், கட்டிடம் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்

முறை

 • ஒவ்வொரு அரச பண்ணையினதும் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளை இனங்காணுதல்
 • பண்ணை முகாமையாளர்கள் அபிவிருத்தி திட்டங்களை தயாரித்தல்
 • உரிய வழிகள் ஊடாக தேவையான நிதியங்களை வழங்குதல்

வெளியீடு

 • ஒவ்வொரு பண்ணையினதும் முழுப் பகுதியிலும் பயிர் செய்தல்
 • ஒவ்வொரு பண்ணையினதும் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை புனர் நிர்மாணம் செய்தல்

அமுல்படுத்தும் முகவர்கள்

 • விவசாய அமைச்சு, விவசாயத் திணைக்களம் மற்றும் பண்ணை முகாமையாளர்கள்

வரவு செலவுத்திட்டம்

 • 81.76 மில்லியன்

 

பண்ணை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய பண்ணைகள் – 2012

விஸ்தரிப்பு மற்றும் பயிற்சிநிலையம்

விவசாயப் பாடசாலை
குண்டசாலை - கண்டி ரூபா மில் - 3.0 
பெல்வெகர -மாத்தறை ரூபா மில் - 1.5
வவுனியா - வவுனியா ரூபா மில் - 3.0
அங்குனக்கொலபலஸ்ச - ஹம்பாந்தோட்டை ரூபா மில் - 3.0
சேவைக்கால பயிற்சி நிறுவகங்கள்
ஹன்சயபலம - பொலநறுவை ரூபா மில் 1.7
அங்குனக்கொலபலஸ்ச - ஹம்பாந்தோட்டை ரூபா மில் 2.0

 

01. பிபிலை – தோட்டக்கலை பயிர்கள் அபிவிருத்தி நிறுவகம்

 

02. தோட்டக்கலை ஆய்வுகள் மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவகம்

அம்பத்தனை - கண்டி ரூபா மில் -1.50
எரமினிகொல - ஹம்பாந்தோட்டை ரூபா மில் -0.30
கிரடுறுகொட்ட - பதுளை ரூபா மில் - 3.8
ஹொரண - களுத்துறை ரூபா மில் -1.52 
அலகு- 2 - கன்னுறுவ ரூபா மில் 1.15 
அளுவன்குலம - புத்தளம் ரூபா மில் 1.50
கற்பிட்டி - புத்தளம் ரூபா மில் 3.50
உல்பொத்கம -மஹியங்கண ரூபா மில் 3.50
பசியால – கம்பஹா ரூபா மில் 3.75
வல்பிற்ற - கம்பஹா ரூபா மில் 3.00
வீரப்பன -மாத்தறை ரூபா மில் 2.0
பிபிலை - மொனராகலை ரூபா மில் 0.70
பண்டாரவலை - நுவரெலிய ரூபா மில் 1.40
றகன்கல - பதுளை ரூபா மில் 0.81
மதுறுகற்றிய - மொனராகலை ரூபா மில் 1.00 
முத்துகண்டிய - மொனராகலை ரூபா மில் 0.50

 

03. நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவகம்

பத்தலகட - குருணகாலை ரூபா மில் -2.46
அம்பாந்தோட்டை ரூபா மில் -0.25
பொம்பேவெல - களுத்துறை ரூபா மில் - 1.80
சம்மாந்துறை - அம்பாறை ரூபா மில் -1.57 
பரந்தன் - கிளிநொச்சி ரூபா மில் 2.00
முருங்கன் - கிளிநொச்சி ரூபா மில் 1.00
லபுடுவ -காலி ரூபா மில் 0.31
பென்தோட்டை ரூபா மில் 0.25

 

04. வயற் பயிர் ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவகம்

அங்குனக்கொலபலஸ்ஸ - ஹம்பாந்தோட்டை ரூபா மில் -.8.0
அரலகன்வில்ல - பொலநறுவை ரூபா மில் -4.0
மகயில்உப்பலம - அனுராதபுரம் ரூபா மில் .05
கிளிநொச்சி - கிளிநொச்சி ரூபா மில் -1.65
வீரவில - ஹம்பாந்தோட்டை ரூபா மில் 1.0

 

05. விதை சான்றுப்படுத்தல் நிலையம்

கிறுக்கொட - பொலனறுவை ரூபா மில் -. 0.99
பெல்வெகர - மாத்தளை ரூபா மில் -மீற்றர் 0.63
பல்மதுல - இரத்தினபுரி ரூபா மில் மீற்றர் 0.84

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்