කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   The World Bank Officials review the current progress of the CSIAP

The World Bank Officials review the current progress of the CSIAP

The World Bank assesses the overall development progress of the Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP) and its effectiveness in delivering project development objectives.  The World Bank Team headed by Mr. John. C. Keyser, Task Team Leader (TTL) of the CSIAP arrived in CSIAP’s head Office, Colombo yesterday morning (20th) to evaluate progress, review and get updated on the current status of the CSIAP. Eng. R.M.B. Rajakaruna, Project Director, CSIAP welcomed the World Bank Officials and presented the overall progress of the CSIAP. This meeting was also an opportunity for Subject Specialists in the Project Management Unit (PMU) to reflect on progress in each of their subjects and the overall performances of the CSIAP which has reimplemented under the ministry of Agriculture.

Mr.  Sheu Salau, CO- TTL of the CSIAP & Mission Leader, Consultant Mr. S. Manoharan, Environmental Consultant Ms. Sithara Athapatthu, Dr. Athula Senarathne, Senior Agriculture Specialist, Mr. Shanek Fernando, Social Development Specialist, Ms. Nadeera Rajapaksha, Environmental Specialist, of the World Bank, Provincial Deputy Project Directors, Subject Specialists and Officers of the CSIAP attended this meeting.  The World Bank Officials outside Sri Lanka joined the meeting virtually too. 

New Inventor Project

විවිධ පාර්ශවයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව නව නිපැයුම්කරුවන් සාර්ථක ව්‍යවසායකයින් බවට බල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය - 2021

 

AGRO Programes THEAM

Kolapotha

Program Trailer

 Krushi Lowata Nawa Nipaum 1

 

Sri Lanka Integrated Watershed and Water Resources Management Project (April 2020)

img1-2020.04.21

 

Project Documents

 

   

Environment and Social Management Framework

Download

pdf set

Resettlement Policy Framework

Download

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்