කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   பெரிய வெங்காய விதை உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

மாத்தளை மாவட்டத்திற்கென வரையறுக்கப்பட்டிருந்த பெரிய வெங்காய விதை உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை அனுராதபுரம் மற்றும் பொலன்னறுவை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும் விஸ்தரிக்கப்படலாம் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கிணங்க இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டம் தற்பொழுது அனுராதபுரம், மாத்தளை, குருனாகல் மற்றும் பொலன்னறுவை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. அதே நேரம் மகாவலிப் பிரதேசத்திலும் இந்தப் பெரிய வெங்காய விதை உற்பத்திகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. எனினும் அதற்கு அமைச்சின் ஒதுக்கீடுகள் கிடைக்கவில்லை.

இந்தச் செயன்முறையில், விவசாயிகளையும் அலுவலர்களையும் தேர்ந்தெடுப்பது இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக விளங்குகின்றது. விவசாயிகளிடம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற வெங்காயத்தின் தாய்க் கிழங்குகளைப் பயன்படுத்தும் வகையில் விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். அதே நேரம் ஏனைய விவசாயிகள் அவர்களின் தேவையைப் பூர்த்திசெய்துகொள்ளுவதற்கான சந்தர்ப்பமும் அவர்களுக்குக் கிட்டும். வெங்காயத்தின் தாய்க் கிழங்குகளை ரஹங்கல, சீத்தாயெலிய ஆகிய பகுதிகளுக்கு எடுத்துச்செல்லல், அவற்றை அங்கு களஞ்சியப்படுத்துதல், வசந்காலநிலைப்படுத்தல் முதலிய கருமங்கள் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் மேற்கொள்ளப்படும்.

ஒரு விவசாயிக்கு 250 கி என்ற ஆகக்கூடிய அளவுக்கு அமைய புதிய வர்க்கங்களுக்கான வெங்காயத்தின் தாய்க் கிழங்குகள், பங்கசுகொல்லிகள், மழை மற்றும் பனி ஆகியவற்றில் இருந்து வெங்காயத்தின் பூக்களைப் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான பொலித்தீன்கள், பூக்கள் உதிர்வதைத் தடுப்பதற்கான வலைகள், வசந்தகாலநிலைப்படுத்தலுக்கான ஏற்றி இறக்கல் வசதிகள், உற்பத்திகளைக் களஞ்சியப்படுத்தி வைப்பதற்கான இறாக்கைகள், பொதியிடல் மூலப்பொருட்கள் என்பன விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும். விவசாயிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் ஆகியோரைப் பயிற்றுவித்தலும் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும்.

இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தைச் செயற்படுத்தும் நிமித்தம் 2011 ஆம் ஆண்டில் 20 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 23,000 கிகி பெரிய வெங்காய விதைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு இலக்குக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டு பெரிய வெங்காயத் தேவையின் 50% வீதத்தைப் பூர்த்தி செய்வதும் அதே நேரம் விவசாயிகளுக்கு உயர்ந்த தரமான விதைகளை வழங்குவதும் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் குறிக்கோளாகும்.

அதற்கிணங்க 2013 ஆம் ஆண்டளவில் 450,000 கிராம் மொத்த பெரிய வெங்காய விதைகளின் தேவையைப் பூர்த்திசெய்யும் நோக்கில் பெரிய வெங்காய விதை உற்பத்தியை வருடாந்தம் அதிகரிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழான செயற்பாடுகள்

  • பொருத்தமான இடங்களை இனம்காணுதலும் விவசாயிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தலும்
  • விவசாயிகளைப் பயிற்றுவித்தல்
  • தேவையான உள்ளீடுகளையும் உயர்ந்த தரமான விதைகளையும் விநியோகித்தல்
  • வசந்தகாலநிலைப்படுத்தல்
  • களஞ்சியப்படுத்தலும் சந்தைப்படுத்தலும்

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்