කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ஜப்பான் அரசாங்கத்தினால் இலங்கைக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட விவசாய உபகரணங்களை விநியோகிக்கும்

 

     

 


உள்ளூர் உணவு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், குறைந்த வசதிகளையுடைய விவசாயிகளை இலக்கு வைத்து, உற்பத்தி அதிகரிப்பை நோக்காகக் கொண்டு, அமுல் செய்யப்படுகின்ற இந்த விவசாய உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1971 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

அன்று தொடக்கம் ஒவ்வொரு வருடமும், இத் திட்டத்தின் கீழ், விவசாய உபகரணங்கள் எமது நாட்டிற்கு கிடைப்பதுடன், 2004 ஆம் வருடம் தொடக்கம், ஜப்பான் அரசாங்கத்தின் புதிய தீர்மானமொன்றின் அடிப்படையில், இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இத் திட்டத்தின் கீழ் எமது நாட்டிற்கு விவசாய உபகரணங்கள் பெற்றுத்தரப்படுகின்றது. இதனடிப்படையில், இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை, கருத்திட்ட யோசனையொன்றை (Project Proposal) வெளிநாட்டு வளத் திணைக்களத்தினூடாக, எமது அமைச்சு ஜப்பான் அரசாங்கத்திடம் முன்வைக்கும். வெளிநாட்டு வளத் திணைக்களத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்பே இவ்வாறு யோசனை முன்வைக்கப்படுகின்றது. தொடர்ந்து முறையாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் (Exchange of Notes) கமத்தொழில் அமைச்சின் செலாளர், நிதி அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் (வெளிநாட்டு வளம்), JICS   நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி (ஜப்பான் அரசாங்கத்தின் சார்பில்) ஆகியோர் கைச்சாத்திடுவார்கள்.

குறித்த கருத்திட்ட யோசனையின் பிரகாரம்,  ஜப்பான் அரசாங்கத்தினால் எல்லாவிதமான கொடை அளிப்புகளுக்கும் முன்பதாக, இந் நாட்டிற்கு அனுப்பப்படுகின்ற ஜப்பான் பூர்வ ஆய்வுக் குழுவொன்றினை (JICA/JICS Misson) ஈடுபடுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்ற வெளிக்கள மற்றும் நிறுவன ரீதியிலான (விவசாயத் திணைக்களத்துடனும், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்துடனும் இணைந்த) மதிப்படொன்றின் பின்னர் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை இக்கடை நமது நாட்டிற்கு அளிக்கும் நடைமுறை இடம்பெறுகின்றது.

2KR (2006) இன் கீழ் 2008 ஆம் வருடத்தில் கிடைக்கப் பெற்ற​ விவசாய உபகரணங்கள்தொடர்பான விபரங்களும், 2010 ஆம் வருடத்தில் கிடைக்கவுள்ள விவசாய உபகரணங்கள்தொடர்பான விபரங்களும் வருமாறு.   

 

விவசாய  உபகரணங்கள் தொடர்பான விபரம் 2KR (2006) இன் கீழ் 2008 ஆம் வருடத்தில் கிடைக்கப் பெற்ற விவசாய  உபகரணங்களின் மொத்தம் 2KR (2008) இன் கீழ் 2010 ஆம் வருடத்தில் கிடைக்கப் பெறவுள்ள விவசாய  உபகரணங்கள்
1 இரண்டு சில்லு உழவு இயந்திரம் 603 1024
2 இரண்டு சில்லு உழவு இயந்திரத்துடன் பொருத்தக்கூடிய கலப்பை 1027
3 இயந்திரத்துடனான நீர் வழங்கல் இயந்திரம் 400
4 உரளைக் கிழங்குதோண்டும் இயந்திரம் 10
5 நாலு சில்லு உழவு இயந்திரம் 50
6 நாலு சில்லு உழவு இயந்திரத்துட ன் பொருத்தக்கூடிய கலப்பை 50
7 சூடு மிதிக்கும் இயந்திரம் 03

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்