கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு

 

80/5,கொவி மந்திரய,மல்வத்தைழுங்கை,பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

பொதுத் தொலைபேசி இல: 011-2034300
தொலைநகல்:
செயலாளர் மின்னஞ்சல் :

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

மின்னஞ்சல் பொது:

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

இணையத்தளம்: www.agrimin.gov.lk

கெளரவ அமைச்சரின் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும்அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசி்தொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

கௌரவ அமைச்சர்

திரு மஹிந்தானந்தா அலுத்கமகே                           

011 2034343   -  - 011 2868915  4343   

தனியார் செயலாளர் 

 

011 2034344        4344   
ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

 

011 2034345        4345  

ஒருங்கிணைப்புச செயலாளர் 

 

011 2034346 -  -    4346  

ஊடக செயலாளர்

 

011 2034347     011 2877202
4347   

பொதுமக்கள் தொடர்பு அதிகாரி 

011 2034348

4348

 

தனி உதவியாளர்

011 2034349

4349

 

அமைச்சர் அலுவலகம்

4500

4540

கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும்அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசி்தொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்-                                                    

 

 

 

1700 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

தனியார் செயலாளர் - 

 

 

 

0112887432

 

 

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்  I –

 

 

 

 

 

 

 

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் II –

 

 

  0112887432 

1702 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஊடக செயலாளர் -

 

 

  0112887432  1706 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி - 

 

 

  0112887432   

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

HON STATE MINISTER'S OFFICE

Paddy and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chilies, Onion and Potato Cultivation Promotion, Seed Production and Advanced Technology Agriculture

 

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Hon. State Minister

Mr. Shasheendra Rajapaksa

 011 2034350

 

 

4350 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Private Secretary 

Mr. Sanjeewa Wijekoon

 011 2034351

 

 

 

4351 

  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Coordinating Secretary I

Mr. Kapila Senarath

 011 2034353

 

 4352

  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Coordinating Secretary II

Mr. Dammika Vithanage

 011 2034352

 4353   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Media Secretary

Mr. Hiran Saparamadu

 011 2034354

4354    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

Director (Dev.)

 

Mrs. Champika.D.Dharmasena

 

 

 0766580912   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Senior Asst. Secretary Acting (Admin)

Mrs. Surani T. Sirimanna

Public Relation Officer

Mr. E W A Niluka Udayanga

 011 20 34 300

 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

                             

Production and Supply of Fertilizer and Regulation of Chemical Fertilizers and Insecticide Use

 

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Hon. State Minister

Mr. Mohan De Silva

 011 2034360

 

  4360 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Private Secretary 

Mr. A Maheshan de Silva

 011 2034361

 

 

4361 

 stminister_ferti_pa@agrimin.gov.lk

Coordinating Secretary I

Mr. A Greshan de Silva

 011 2034362

 

4362 

 stminister_ferti_cs1@agrimin.gov.lk

Coordinating Secretary II

Mr. J. C Thalgasdoowa

 011 2034363

4363   stminister_ferti_cs2@agrimin.gov.lk

Media Secretary

Mr. M.M.H Siriwardhana

 011 2034364

4364   stminister_ferti_ms@agrimin.gov.lk

 

 

 

Livestock, Farm Promotion and Dairy and Egg Related Industries

 

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Hon. State Minister

Mr. D.B Herath

 011 2034370

 

  4370 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Private Secretary 

 

 011 2034371

 

 

4371 

 ps_lifp_stminister@ இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Coordinating Secretary I

 

 011 2034372

 

4372 

 cs1_lifp_stminister@ இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Coordinating Secretary II

 

 011 2034373

4373   cs2_lifp_stminister@ இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Media Secretary

 

 011 2034374

4374   ms_lifp_stminister@ இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

 

 

 

STATE SECRETARY'S OFFICE

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

 

Paddy and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chilies, Onion and Potato Cultivation Promotion, Seed Production and Advanced Technology Agriculture

 

 

 

State Secretary 

Mr. L.L.A.Wijesiri

 

 

Coordinating Secretary (State Secretary)

 

Mr. B.U.J Kaluhetti

 

 

 

011 2034355 

 

 

011 2034357

-

4355

 

 

4357 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

Production and Supply of Fertilizer and Regulation of Chemical Fertilizers and Insecticide Use

 

State Secretary

Mr.M.N.Ranasinghe

 

 

Coordinating Secretary (State Secretary)

 

 

 

011 2034365

 

 

011 2034366 

 

4365

 

 

4366 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

Livestock, Farm Promotion and Dairy and Egg Related Industries

 

State Secretary 

Mr. S.Senanayake

 

 

Coordinating Secretary (State Secretary)

 

 

 

011 2034375

 

 

011 2034376 

 4375

 

 

4376

  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

செயலாளரின் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

செயலாளர்

 மேஜர் ஜெனரல் திரு ஏ.கே.எஸ். பெரேரா (ஓய்வுபெற்ற)

011 2034340

- - 4340 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்

011 2034341

- - 4341   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செயலாளர் அலுவலகம்

-

011 2863497 4504 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். -

நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் 

பதவிப் பெயர்அலுவலகம்தொலைபேசி இலக்கம்தொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

Mrs. H.N.N.Gunasekara

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்) -   011 2883918 4311

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Mrs. L.Sureka H.Hewage

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011 2034328 

    4328

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Mrs K.A.R. Dharmasena

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (தாபனம்) 011 2034327 0718718555 011 2887408 4327

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Mr. P.S.S. Wijerathne

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்  011 2034329 0714411955 - 4329  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Mrs. M.K.Thanuja Sajeewani

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்  (நிருவாகம்) 011 2034330 0776170747 - 4330

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

Mrs. R.G. Uthpala A. Gunasekara

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்) - 0713551097 011 2868910 4414 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

உதவிச் செயலாளர் - - 011 2887406 4435 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Mrs. Surani T. Sirimanna

உதவிச் செயலாளர் -

0714396236

- 4406  -

Mrs. Damayanthi Wijenayake

நிருவாக உத்தியோகத்தர் -

-

- 1401 -

Miss. R.P.U.S. Janananda

 நூலகர்  011 2034317  0719297780 -   4317 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.   

Legal Division

சட்ட அதிகாரி - - - 4521 -

திட்டமிடுதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பிரிவ

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர்  011 2034314 - - - 4314 -
 பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011 2034322 - 0715154151 - 4322 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பணிப்பாளர் 011 2034324 - 0715353327 - 4324

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

உதவிப் பணிப்பாளர்   - - 0714419953 - 4442 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
உதவிப் பணிப்பாளர்   -  -  -  - 4442  
உதவிப் பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்) - - - 2863695 4434  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
உதவிப் பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்) - - - 2863695 - இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
கண்காணிப்பு மையம் - - - - 4545 -

நிதிப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

பிரதம கணக்காளர் – திரு.எஸ்.எல்.ஜீ. பந்துசிரி

2863669

2802370

-

2863669

145

-

கணக்காளர் (சம்பளமும் கொடுப்பனவுகளும்) – Mrs. C.S. Hettiarachchi

2888512

2787073

-

2888512

143

-

கணக்காளர் (கொள்வனவும் விநியோகமும்) – திருமதி எஸ்.ஏ. சிரியானி

2887406

-

-

-

-

-

அலுவலக உதவியாளர்

2887429

-

-

-

144

-

உள்ளகக் கணக்காய்வு – கணக்காளர்

2887418

2783334

-

-

141

-

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

மேலதிகச் செயலாளர் (விவசாய அபிவிருத்தி) – 
            

2863593

-

- 2888901 284  -
பணிப்பாளர் (அபிவி.) – 

2878675

-

2869698 211  -
பணிப்பாளர் (பசளைப் பிரிவு) -

2885409

 

2885409 262  -
பிரதிப் பணிப்பாளர் (பசளை பிரிவு)

 

264   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பணிப்பாளர் (I) - 2887897 - 296  -
உதவிப் பணிப்பாளர் (II)-  திருமதி எம்.ஏ.எஸ்.கே. குணவர்தன 2882578 -   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

INTERNAL AUDIT

Name & DesignationOfficeMobileFaxIntercomE-mail

Chief Internal Auditor

Mr. E.W.G.K Priyadarshana

011 2034325  071 8131187 4325 

-

 

விவசாயத் தொழிநுட்பப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
மேலதி செயலாளர் (விவசா.தொழிநுட்பம்) -  டாக்டர்.டி.பீ.ரீ.விஜேரத்ன

2887431

2237369

-

2868926

289, 288

-

பணிப்பாளர் (தொழிநுட்பம்)-

2887423

2839353

-

2888901

263

-

பணிப்பாளர் (செயற்றிட்டம்)– 

2887426

2597342

-

2888910

114

-

பிரதிப் பணிப்பாளர் (செயற்றிட்டம்)

2868918

-

-

-

118

-

சுற்றாடல் முகாமைத்துவ அலுவலர்

2863695

-

-

-

119

-

ஐஎப்ஏடி செயற்றிட்டம் (தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்)

2885400

-

-

2866863

356

-

ஜேஐசீயு –

2882571

-

-

-

-

-

பணிப்பாளர் (என்ஆர்எம்)

2888909

-

-

-

258, 259

-

உதவிப் பணிப்பாளர் (என்ஆர்எம்)

-

-

-

-

259

-

போக்குவரத்தும் பராமரிப்புப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
நிருவாக உத்தியோகத்தர்–திரு.டபிள்யூ.ஜே. பெரேரா

2885405

-

-

-

253

-
நூலகர் – திரு.கே.ஜீ.எஸ். குணதிலக

2868914

-

-

-

281

-
ஐசீரீ பிரிவு

2887415

-

-

-

261

-

ஊடகப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

ஊடகச் செயலாளர்

2888904

-

-

2872094

326

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

புள்ளிவிபரவியல் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
புள்ளியியலர்

2887435

-

-

-

278

-
புள்ளிவிபரவியல் அலுவலர் – திரு.எஸ்.ஏ. தசநாயக்க

2887435

-

-

-

-

-


கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: வெள்ளிக்கிழமை, 12 பிப்ரவரி 2021 06:09

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்