கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு

 

80/5,கொவி மந்திரய,மல்வத்தைழுங்கை,பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

பொதுத் தொலைபேசி இல: 011-2034300
தொலைநகல்:
செயலாளர் மின்னஞ்சல் :

secretary@agrimin.gov.lk

மின்னஞ்சல் பொது:

service@agrimin.gov.lk

இணையத்தளம்: www.agrimin.gov.lk

ICT UNIT

Name & Designation

OfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director (Act)

Mrs.P.W.Pramushka Hiruni

        4335

 

ICT Officer

Mrs.L.W.K.R.Welegedara

    -  - 4419

 icto_hw@agrimin.gov.lk

ICT Officer

Mrs.W.A.U.Bhagyani

  icto_system@agrimin.gov.lk

 

ICT Division

        4520

service@agrimin.gov.lk

உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு

திட்டமிடுதல் பிரிவு

கெளரவ அமைச்சரின் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும்அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசி்தொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

கௌரவ அமைச்சர்

திரு மஹிந்த அமரவீர                          

011 2034343   -  - 011 2868915  4343   

தனியார் செயலாளர் 

 

011 2034344        4344   
ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

 

011 2034345        4345  

ஒருங்கிணைப்புச செயலாளர் 

 

011 2034346 -  -    4346  

ஊடக செயலாளர்

 

011 2034347     011 2877202
4347   

பொதுமக்கள் தொடர்பு அதிகாரி 

011 2034348

4348

 

தனி உதவியாளர்

011 2034349

4349

 

அமைச்சர் அலுவலகம்

4500

4540

கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும்அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசி்தொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்-                                                    

 

 

 

1700 

 

 

தனியார் செயலாளர் - 

 

 

 

0112887432

 

 

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்  I –

 

 

 

 

 

 

 

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் II –

 

 

  0112887432 

1702 

 

ஊடக செயலாளர் -

 

 

  0112887432  1706 

 

 

மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி - 

 

 

  0112887432   

 

செயலாளரின் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

செயலாளர்

 திரு குணதாச சமரசிங்க

011 2034340

- - 4340 secretary@agrimin.gov.lk

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்

011 2034341

- - 4341  pa_secretary@agrimin.gov.lk
செயலாளர் அலுவலகம்

-

011 2863497 4504  -

நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் 

பதவிப் பெயர்அலுவலகம்தொலைபேசி இலக்கம்தொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

Mrs. H.N.N.Gunasekara

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்) -   011 2883918 4311

addlsecadmin@agrimin.gov.lk

Mrs. L.Sureka H.Hewage

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011 2034328 

    4328

sasadmin@agrimin.gov.lk

Mrs K.A.R. Dharmasena

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (தாபனம்) 011 2034327 0718718555 011 2887408 4327

sasestb@agrimin.gov.lk

anuradharuwanmali@gmail.com

Mr. P.S.S. Wijerathne

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்  011 2034329 0714411955 - 4329  procurement.1info@gmail.com

Mrs. M.K.Thanuja Sajeewani

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்  (நிருவாகம்) 011 2034330 0776170747 - 4330

ministryexport@gmail.com

 

Mrs. R.G. Uthpala A. Gunasekara

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்) - 0713551097 011 2868910 4414 asest@agrimin.gov.lk

 

உதவிச் செயலாளர் - - 011 2887406 4435 procurement.1info@gmail.com

Mrs. Surani T. Sirimanna

உதவிச் செயலாளர் -

0714396236

- 4406  -

Mrs. Damayanthi Wijenayake

நிருவாக உத்தியோகத்தர் -

-

- 1401 -

Miss. R.P.U.S. Janananda

 நூலகர்  011 2034317  0719297780 -   4317 librarian@agrimin.gov.lk  

Legal Division

சட்ட அதிகாரி - - - 4521 -

கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பிரிவ

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர்  011 2034314 - - - 4314 -
 பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011 2034322 - 0715154151 - 4322 binakshi_1968@yahoo.com
பணிப்பாளர் 011 2034324 - 0715353327 - 4324

p.handunhewa@gmail.com

உதவிப் பணிப்பாளர்   - - 0714419953 - 4442 dambepitiya@yahoo.com
உதவிப் பணிப்பாளர்   -  -  -  - 4442  
உதவிப் பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்) - - - 2863695 4434  milroytissera@rocketmail.com
உதவிப் பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்) - - - 2863695 - niluka.sewwandi@gmail.com
கண்காணிப்பு மையம் - - - - 4545 -

PLANNING DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director General (Planning

Ms. K.A.Sooriyaarachchi

 0112034315  - 0768186610   0112887432 4315

Deputy Director(Planning) 

Mr. H.P.E.M. Thisera

 0112034300 -  0768186636 0112887432 4434 

milroytissera@rocketmail.com

Deputy Director(Planning)

Mrs.H.L.C.N.Sewwandi

0112034300  - 0112887432 -

niluka.sewwandi@gmail.com

Deputy Director(Planning)

Mr. E.M.S Ekanayake

0112886793 - - -

 

நிதிப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

பிரதம கணக்காளர் – திரு.எஸ்.எல்.ஜீ. பந்துசிரி

2863669

2802370

-

2863669

145

-

கணக்காளர் (சம்பளமும் கொடுப்பனவுகளும்) – Mrs. C.S. Hettiarachchi

2888512

2787073

-

2888512

143

-

கணக்காளர் (கொள்வனவும் விநியோகமும்) – திருமதி எஸ்.ஏ. சிரியானி

2887406

-

-

-

-

-

அலுவலக உதவியாளர்

2887429

-

-

-

144

-

உள்ளகக் கணக்காய்வு – கணக்காளர்

2887418

2783334

-

-

141

-

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

மேலதிகச் செயலாளர் (விவசாய அபிவிருத்தி) – 
            

2863593

-

- 2888901 284  -
பணிப்பாளர் (அபிவி.) – 

2878675

-

2869698 211  -
பணிப்பாளர் (பசளைப் பிரிவு) -

2885409

 

2885409 262  -
பிரதிப் பணிப்பாளர் (பசளை பிரிவு)

 

264  pushpakumara.ajith@gmail.com
பணிப்பாளர் (I) - 2887897 - 296  -
உதவிப் பணிப்பாளர் (II)-  திருமதி எம்.ஏ.எஸ்.கே. குணவர்தன 2882578 -  sisirae@gmail.com

INTERNAL AUDIT

Name & DesignationOfficeMobileFaxIntercomE-mail

Chief Internal Auditor

Mr. E.W.G.K Priyadarshana

011 2034325  0768186616 0112077325 4325 

-

Internal Audit Office

0112034300 - 0112077325 4519

-

 

விவசாயத் தொழிநுட்பப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
மேலதி செயலாளர் (விவசா.தொழிநுட்பம்) -  டாக்டர்.டி.பீ.ரீ.விஜேரத்ன

2887431

2237369

-

2868926

289, 288

-

பணிப்பாளர் (தொழிநுட்பம்)-

2887423

2839353

-

2888901

263

-

பணிப்பாளர் (செயற்றிட்டம்)– 

2887426

2597342

-

2888910

114

-

பிரதிப் பணிப்பாளர் (செயற்றிட்டம்)

2868918

-

-

-

118

-

சுற்றாடல் முகாமைத்துவ அலுவலர்

2863695

-

-

-

119

-

ஐஎப்ஏடி செயற்றிட்டம் (தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்)

2885400

-

-

2866863

356

-

ஜேஐசீயு –

2882571

-

-

-

-

-

பணிப்பாளர் (என்ஆர்எம்)

2888909

-

-

-

258, 259

-

உதவிப் பணிப்பாளர் (என்ஆர்எம்)

-

-

-

-

259

-

போக்குவரத்தும் பராமரிப்புப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
நிருவாக உத்தியோகத்தர்–திரு.டபிள்யூ.ஜே. பெரேரா

2885405

-

-

-

253

-
நூலகர் – திரு.கே.ஜீ.எஸ். குணதிலக

2868914

-

-

-

281

-
ஐசீரீ பிரிவு

2887415

-

-

-

261

-

ஊடகப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

ஊடகச் செயலாளர்

2888904

-

-

2872094

326

agriculturemedia@gmail.com

புள்ளிவிபரவியல் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம்வதிவிடம்கையடக்கத் தொலைபேசிதொலைநகல்உள்ளகத் தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
புள்ளியியலர்

2887435

-

-

-

278

-
புள்ளிவிபரவியல் அலுவலர் – திரு.எஸ்.ஏ. தசநாயக்க

2887435

-

-

-

-

-

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்