කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   மற்றவை

pdf முன்னேற்ற அறிக்கை
pdf இலங்கையில் உள்ளீர்த்தல் மிகு டிஜிட்டல் விவசாய உரு மாற்றம் (IDAT)
pdf 2023/24 பருவத்திற்கான நெல் நிலங்களில் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் நிதி மானியம் தொடர்பாக - விளம்பரங்கள்
pdf பயிர் உற்பத்தி திட்டம் - 2023/24 - பதிவிறக்க
pdf 2023/24 பருவத்தில் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு வேளாண் வளர்ச்சித் துறையால் வழங்கப்படும் நிதி மானியத்தை செலுத்துவதற்கான திட்டம் தொடர்பான வழிகாட்டுதல் - பதிவிறக்க

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்