කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   Circulars

pdf set

Distribution of Urea Fertilizer for Paddy for 2022 Yala Season

Circular No 02/2022(I)

Download

Tamil - Download

pdf set

 

Distribution of Urea Fertilizer for Paddy for 2022 Yala Season

Circular No 02/2022

Download 

Tamil - Download 

pdf set

Food Production National Programme 2016 - 2018
Download

 

 Internal Circulars

pdf set

Establishing Centralized Agri Nerve Center

Download - English

Download - Tamil

 

 

 

 

 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்