කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   பணியமர்த்தல் நடைமுறைகள்

 

pdf

கமத்தொழில் அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் (இலங்கைத் திட்டமிடல் சேவையில் தரம்)  விண்ணப்பங்களை அழைத்தல் - பதிவிறக்கம்

pdf

விவசாய அமைச்சின் கால்நடைப் பிரிவில் பணிப்பாளர் - திட்டமிடல் (இலங்கை திட்டமிடல் சேவையின் தரம் I) பதவிக்கான விண்ணப்பங்களுக்கு அழைப்பு - பதிவிறக்கம்

CV format

pdf

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) பதவி - இலங்கை நிருவாக சேவை தரம் 1 உரம்/கமத்தொழில் அமைச்சின் நிறைவேற்று வகுதி

முகப்பு கடிதம்

பற்றுதல்

விண்ணப்ப படிவம்

                    pdf இலங்கை விவசாய சேவையில் வெற்றிடம் நிலவும் பதவிகளுக்குரிய பதிற் கடமையினை நிறைவேற்றல கடமையினை நிறைவேற்றுதல் / கடமையினைத் தழுவுவதற்கான இணக்கப்பாட்டினைக் கோருதல் - Download

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்