வரைபடங்கள்

map1

ஆண்டு சராசரி மழையளவு

பதிவிறக்கம்

map2

தரையில் சாத்தியமான நீர்

பதிவிறக்கம்

map3

மேற்பரப்பில் சாத்தியமான நீர்

பதிவிறக்கம்

map4

இலங்கை ஆற்றின் கையலம்பும்

பதிவிறக்கம்

map5

மண் மற்றும் பயிர் பொருத்தம்

பதிவிறக்கம்

map6

District Share of Asweddumized Paddy Areas

பதிவிறக்கம்

map7

இலங்கை மண் குழுக்கள்

பதிவிறக்கம்

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்