කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   படிவங்கள்

 

word_logo.png

விவசாய கண்டுபிடிப்புகளின் மதிப்பீடு 2024

விளம்பரம் - பதிவிறக்கம்

விண்ணப்ப படிவம் - பதிவிறக்கம்

 

pdf set

Guideline for Issuing Chemical Fertilizer on Paddy Cultivation in Maha Season - 2022/23 Under the Loan Provision Provided by the World Bank, Asian Development Bank and Indian Line of Credit Facility

28/11/2022

Urea Guideline Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule - CFC
Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies - CCF Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation - CCF
Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies - CFC Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation - CFC
Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan  - CCF Appendix 06
Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan - CFC Appendix 07
Appendix 03 - Required Man Hours  - CCF Appendix 08
Appendix 03 - Required Man Hours  - CFC Appendix 09
Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule - CCF

 

pdf set

Guideline for Distribution for Eco - friendly Fertilizer for Paddy Maha Season 2022/23

 

Guideline Annexure 7
Annexure 1 Annexure 8
Annexure 2 Annexure 9
Annexure 3 Annexure 10
Annexure 4 Annexure 11
Annexure 5 Annexure 12
Annexure 6 Annexure 13

 

 word_logo.png

 

நெற் பயிருக்கான உரங்களைப் பகிர்ந்தளிக்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்ற சகல தரப்புகளுக்குமான வழிகாட்டல்

06.12.2021

 

Fertlilizer Guideline (05.10.2021)

Annexure 03

Annexure 13

Annexure 18

Annexure 20

Annexure 14 5 12 14 15 16 17 19

 

pdf set 

Application for IT related Repairs

Download

pdf set

விவசாயிகள் நம்பிக்கை நிதியம்

சிங்கள விளக்கம்

பதிவிறக்கம்

pdf set

விவசாயிகள் 'அறக்கட்டளை நிதி ஒப்பந்தம்

சிங்களம்
பதிவிறக்கம்

pdf set

விவசாயிகள் நம்பிக்கை நிதிய ஒப்பந்தக் காகிதம்

சிங்களம்
பதிவிறக்கம்

pdf set

அக்ரேரியன் அபிவிருத்தி தரவு சேகரிப்பு விண்ணப்பம்

பதிவிறக்கம்

word

அக்ரேரியன் அபிவிருத்தி தரவு சேகரிப்பு விண்ணப்பம் (சிங்களம்)

பதிவிறக்கம்

pdf set

கரிம உரம் தயாரிப்பாளர்கள் பதிவு விண்ணப்பம் (ஆங்கிலம்)

பதிவிறக்கம்

pdf set

கரிம உரம் தயாரிப்பாளர்கள் பதிவு விண்ணப்பம் (சிங்களம்)

பதிவிறக்கம்

pdf set

 இளைஞர்களுக்கான வேளாண்மை செயற்திட்டம்

Download

 

 

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்