කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   கொள்கை

pdf set

கால்நடை தொழில்முனைவோர் அதிகாரமளிக்கும் சட்டம் - 

பதிவிறக்கம்

 

pdf set

தேசிய பால்பண்ணை கொள்கை வரைவு - பதிவிறக்கம்

pdf set

தேசிய விவசாயக் கொள்கை 2021 (தே.வி.ககா.) - பதிவிறக்கம்

pdf set

"தேசிய நீர்க் கொள்கை வரைவு(தமிழ்)

கமத்தொழில், கிராமிய பொருளாதார ௮லுவல்௧ள் ,
நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்௧ள் அபிவிருத்தி அமைச்சு (நீர்ப்பாசனப் பிரிவு)

பதிவிறக்கம்

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்