කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   

 • வெள்ளத்தின் காரணமாக கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்களில் இருந்து அவற்றை...

  தற்போதைய வெள்ள நிலைமை காரணமாக கால்நடைகள், ஆடுகள், கோழிகள் மற்றும் பன்றிகள் போன்ற கால்நடைகளை பாதிக்கக்கூடிய நோய்களிலிருந்து அவற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகவர் நிலையம் (JICA) இன்று (03) 08 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான மருந்துப் பொருட்களை கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீரவிடம் கையளித்தது.

  மேலும் வாசிக்க...
 • கலாநிதி ஹேமலி கொத்தலாவலக்கு சர்வதேச பதவி

  கால்நடைகள் உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம், கலாநிதி ஹேமலி கொத்தலாவல, விலங்குகள் சுகாதாரத்திற்கான உலக அமைப்பின் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்திய பணியகத்தின் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

  மேலும் வாசிக்க...
 • சர்வதேச சந்தைகளில் இலங்கையின் விவசாய உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு அதிக...

  சர்வதேச சந்தையில் இலங்கையின் விவசாயப் பொருட்களுக்கு அதிக கேள்வி நிலவுவதாகவும், அந்த சந்தைகளை ஆக்கிரமிப்பதில் இலங்கை அரசாங்கமும் வர்த்தகர்களும் ஆர்வம் காட்ட வேண்டுமென இலங்கைக்கான நெதர்லாந்தின் தூதுவர் திருமதி HE Bonnie Horbach தெரிவித்தார். அதற்கு தேவையான ஆதரவை வழங்க முடியும் எனவும் அவர் மேலும் கூறினார்.

  மேலும் வாசிக்க...
 • குடிசன மதிப்பீட்டு மற்றும் புள்ளி விபரங்கள் திணைக்களத்தின் புதிய...

  2023 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையின் முழு விவசாயத் துறையாலும் 2.6 சதவீத சாதகமான வளர்ச்சியை அடைய முடிந்தது.

  மேலும் வாசிக்க...
 • இலங்கையில் முதன்முறையாக பனை மைய கைத்தொழிலில் ஈடுபடுகின்ற 1500 பேருக்கு...

  முதன்முறையாக இலங்கையில் பனை மைய கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு தேசிய தொழில் திறன் சான்றிதழை வழங்க பனை அபிவிருத்தி சபை மற்றும் தேசிய தொழில் பயிற்சி சபை ஆகியன நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளன.

  மேலும் வாசிக்க...
 • தீவின் 86 கிராமங்களில் 45,000 செவ்விளநீர் தென்னை மரங்களை நடுகை செய்யும்...

  எமது நாட்டில் செவ்விளநீர் தென்னைப் பயிர்ச்செய்கையை விஸ்தரிக்கும் ஒரு வேலைத் திட்டத்தைத் தயாரிக்க தென்னைப் பயிர்ச்செய்கை சபையினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க...
 • Agri Tech 24 விவசாயத் தொழில் நுட்பக் கண்காட்சி மார்ச் மாதம் 02 ஆம் திகதி...

  விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சினதும் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த அனைத்து நிறுவனங்களினதும் பங்கேற்புடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட Agri Tech 24 விவசாயத் தொழில் நுட்ப கண்காட்சியை மார்ச் மாதம் 02 ஆம் திகதி முதல் 05 ஆம் திகதி வரை ஹுங்கமா பட்டஅத்த விவசாயத் தொழில் நுட்பப் பேட்டை வளாகத்தில் நடத்த ஏற்கனவே அனைத்து ஒழுங்குகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

  மேலும் வாசிக்க...
 • 37-வது ஆசிய பசுபிக் பிராந்திய மாநாட்டிற்கான தலைமைத்துவத்திற்கு விவசாய...

  நேற்று (19 ஆம் திகதி) ஆரம்பமாகிய ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் 37-வது ஆசிய பசுபிக் பிராந்திய மாநாட்டிற்கான தலைமைத்துவத்திற்கு விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர இதற்கு சற்று முன்னர் நியமிக்கப்பட்டார்.

  மேலும் வாசிக்க...

Capture Tamil 

 

tamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கெளரவ அமைச்சரின் செய்தி

minister

 

.....+ மேலும் வாசிக்க

 

 

மாநில அமைச்சர்கள் செய்தி

 

 

மாநில அமைச்சர்கள் செய்தி

,uh[hq;f fkj;njhopy; mikr;ru

 ...

 ....+ மேலும் வாசிக்க

 

 

 

செயலாளரின் செய்தி

எங்கள் சேவைகள்

செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
சின்ன வெங்காய பயிர்ச்செய்கைக்கும் இலவச விவசாய காப்புறுதி செவ்வாய்க்கிழமை, 13 பிப்ரவரி 2024 06:41
இலங்கையில் சின்ன வெங்காய பயிர்ச்செய்கைக்கு இலவச... மேலும் வாசிக்க
New secretary assumed duties செவ்வாய்க்கிழமை, 31 அக்டோபர் 2023 03:04
Mr. Janaka Dharmakeerthi assumed duties as the new... மேலும் வாசிக்க

சமூக வலையமைப்பு

     கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk
பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்