වෙනත්

    pdf

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා යූරියා බෙදාහැරීම - බාගත කිරීම

 excel icon

බෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන මහ 2015/2016, යල 2016

කවරය
ලේකම්තුමාගේ පණිවුඩය
පටුන
වී නිෂ්පාදනය පිටු අංක 1-5
බීජ අවශ්‍යතාවය පිටු අංක 5-22
පොහොර අවශ්‍යතාවය 16
Paddy Abondoned & Yaya
සාරාංශය
අතිරේක බෝග නිෂ්පාදනය පිටු අංක 28-38
එළවළු නිෂ්පාදනය පිටු අංක 39-64
පළතුරු නිෂ්පාදනය පිටු අංක 65-77

excel icon

වී නිෂ්පාදනය, අතිරේක බෝග නිෂ්පාදනය, එළවළු නිෂ්පාදනය සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු - 2016
බාගත කිරීම

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය