කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   අතිරේක ආහාර බෝග ප්‍ර‍වර්ධන වැඩසටහන

හැඳින්වීම

කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍ර‍යට රටේ ආර්ථිකයේ ප්‍ර‍ධාන ස්ථානයක් හිමි වන අතර ඉන් අතිරේක ආහාර බෝග සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු වෙමින් පවතී. 2016 වන විට අතිරේක ආහාර බෝගවලින් ස්වයංපෝෂිත කරවීමේ ඉලක්කය පෙරදැරිව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම වැඩසටහන දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

දේශීය අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා වාර්ෂිකව අතිරේක ආහාර බෝග ආනයනය කිරීමට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම සැලකූවිට සාර්ථකව දේශීයව වගා කළ හැකි බෝග හැකි තරම් වගා කිරීම තුලින් ආනයනය සීමා කිරීම හා දැරීමට සිදුවන විශාල පිරිවැය කෘෂිකර්මාන්තය නැංවීමට යොදා ගැනීමට හැකිවන අතර එය රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට පිටිවහලක් වේ.

අතිරේක ආහාර බෝග යටතේ පහත පරිදි ප්‍ර‍ධානව බෝග වර්ග 11 (මිරිස්, ලොකු ළූණු, රතු ළූණු, සෝයා බෝංචි, රට කජු, මුං ඇට, උඳු, තල, බඩ ඉරිඟු,කවුපි, කුරක්කන්) ක් අරමුණු කරගනිමින් වගා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු;

• පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ දායකත්වය ඇතිව අතිරේක ආහාර බෝග වගාවේ නිෂ්පාදනය හා ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම
• අතිරේක ආහාර බෝග ආනයනය සීමා කිරීම
• අපනයනය ඉහළ නැංවීම
• වගාව සඳහා අවශ්‍ය බීජ හා යෙදවුම් සුලභ කිරීම
• ජාතික මට්ටමින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා අතිරේක ආහාර බෝග පාරිභෝගිකයින් වෙත සුලභ කිරීම
• අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීම
• ගොවීන්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම

ඉහත අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බීජ සුලභ කිරීම හා බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර එබැවින් උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු බීජ ගොවීන් වෙත ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙහිදී බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා ගොවීන් යොමු කිරීමේ හා ඔවුන් වෙත පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගින් නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

බිම් සකස් කිරීම, බීජ වැපිරීම, පොහොර හා ජලය යෙදීම, වල් මර්ධනය, අස්වනු නෙලීම හා සකස් කිරීමේ අවස්ථා වලදී නව තාක්ෂණ ක්‍ර‍මවේද හා යන්ත්‍ර‍ සූත්‍ර‍ යොදා ගැනීමට ගොවීන් හුරු කරවීම සඳහා කටයුතු කිරීම තුලින් අස්වැන්නේ ගුණාත්වය, අස්වනු ඉහළයාම, කම්කරු අවශ්‍යතාව අඩු කිරීම මගින් ලාභය වැඩිකර ගැනීමට හැකිවන අතර කෘෂිකර්මයෙන් ඉවත්වන ගොවි ප්‍ර‍ජාව තවදුරටත් රඳවා ගැනීමට උපකාරී වේ.

මෙම වැඩසටහන යටතේ 2014 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් මගින් දිවයින පුරා මිරිස් හෙක්ටයාර් 4178 ක් හා මිරිස් වගා මළු මිලියනයක් වගා කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. මුං, රට කජු, තල, කවුපි වැනි අනිකුත් බෝග ද දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් වගා කිරීමට කටයුතු කළ අතර බීජ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා වැඩසටහන් හා බීජ ගබඩා පහසුකම් සංවර්ධනයට කටයුතු කර ඇත. අතිරේක ආහාර බෝග වලින් අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ඇති කිරීම හා හඳුන්වාදීමත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන(හෙළ බොජුන් හල්) 06 ක් පිහිටුවීමට ද කටයුතු කර ඇත. 2015 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රු.මි. 300 ක ප්‍ර‍තිපාදන වෙන් කර ඇති අතර එමගින්  මෙම වසර තුළ පහත වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

• අතිරේක ආහාර බෝග බීජ නිෂ්පාදන සුලභ කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
• බීජ ගබඩා පහසුකම් සංවර්ධනය
• නව ප්‍රභේද හඳුන්වාදීම සඳහා බීජ ගුණන වැඩසටහන්
• අතිරේක ආහාර බෝග වලින් අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන
• කාලගුණික වෙනස්වීම්වලට හැඩගැසුණු අතිරේක ආහාර බෝග වගා ගම්මාන පිහිටුවීම
• වගා ප්‍ර‍වර්ධන වැඩසටහන් හා ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
• වගා යාන්ත්‍රීකරණය සඳහා ගොවීන් යොමු කිරීම හා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

මේ යටතේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ප්‍ර‍තිපාදන ලබා දෙමින් දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකගේ හා පළාත් කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 

 

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය