කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

comකාබනික ද්‍රව්‍ය යනු ශාක කොටස් හෝ සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය වේ. කාබනික පොහොර ලෙස හදුන්වනු ලබන්නේ බෝග නිෂ්පාදනයට කාබනික ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නා අවස්ථා වලදී වේ. කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේදී සිදු කරනු ලබන්නේ සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය ක්ෂුද්‍ර ජීවින්ගේ කි‍්‍රයාකාරිත්වය මඟින් සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීමයි. කාබනික පොහොර ලෙස ක‍්‍රමාණුකූලව නිෂ්පාදනය කරන ලද කාබනික ද්‍රව්‍ය බෝග වගාවේදී හා කාබනික පොහොර වාණිජකරණයේදී වැදගත්ය. එනම් කොම්පෝස්ට් දිරාපත් වු තත්වයේ පවතින අතර ඒවා බෝගවලට කෙලින්ම භාවිතා කල හැකි අතර ශාක වර්ධනයට ඉතා ඉක්මනින් ප‍්‍රයෝජනයට ගත හැකිවේ. එසේම වාණිජ කරණයේදී කාබනික පොහොර යනු කාබනික අපද්‍රව්‍ය සදහා අගය එකතු කිරීමක් ලෙස හැදින්විය හැකිය. මේ නිසා කාබනික අපද්‍රව්‍ය එලෙසින්ම බෝග වගාවට භාවිතා කිරීමට වඩා ක‍්‍රමාණුකූලව නිෂ්පාදනය කල කාබනික පොහොර භාවිතා කිරීම වැදගත්ය.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු

දිගු කාලීන

 • බෝග එලදායිතාවය වැඩි කිරීම.
 • පසේ සාරවත් බව වැඩි කිරීම.
 • රසායනික පොහොර ආනයනය අඩු කිරීම.

කෙටි කාලීන

 • අලුතෙන් භාවිතා කළ හැකි කාබනික අමුද්‍රව්‍ය නිර්ණය කිරීම හා භාවිතා කිරීම.
 •  කාබනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • සුලභ කාබනික අමුද්‍රව්‍ය හා නගරබඳ කුණු රොඩු, කර්මාන්තවල කාබනික අපද්‍රව්‍ය හා ග්‍රාමීය අපද්‍රව්‍ය මගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
 • නිවැරදි තාක්ෂණික ක‍්‍රම මගින් තත්වයෙන් උසස් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
 • මහ පරිමාණ, මධ්‍යම පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණයේ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • ප‍්‍රමිතියෙන් යුතු කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය ප‍්‍රචලිත කිරීම.
 • රැකියා ප‍්‍රවර්ධනය.
 • කොම්පෝස්ට් අලෙවි කටයුතු ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • වාණිජ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන කරුවන්ගේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
 • කොම්පෝස්ට් විශ්ලේෂණ කටයුතු සදහා දිවයිනේ විවිධ ප‍්‍රදේශවල රසායනාගාර පිහිටුවීම.
 • ඒකාබද්ධ පැළැටි පෝෂණ කළමනාකරණය ප‍්‍රචලිත කිරීම.
 • ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා වගා පස දියුණු කිරීම හා තිරසාර ලෙස පවත්වා ගෙන යාම.
 • ගොවීන් භාවිතා කරන රසායනික පොහොරවල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම.
 • ගොවීන්ගේ ආර්ථික තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • විවිධ බෝග සදහා කාබනික හා රසායනික පොහොර භාවිතා කිරීමේ නිවැරදි ක‍්‍රමවේදය නිර්ණය කිරීම.
 • පරිසර දුෂණය අවම කිරීම.

ප‍්‍රධාන කි‍්‍රයාකරකම්

 • පහත සඳහන් කරුණු පිළිබදව පුහුණු කිරීම් හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම.
  • කාබනික අමුද්‍රව්‍ය පිළිබදව.
  • කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයට ඒවාහි ඇති සුදුසු බව.
  •  කාබනික පොහොර භාවිතයේ වැදගත්කම.
  • කාර්යක්ෂමව කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
  • කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ නව තාක්ෂණය.
  • ප‍්‍රමිතියෙන් යුතු කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
  • ඒකාබද්ධ පැළැටි පෝෂණ කළමණාකරණය.
 • කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සහ සුලභ කාබනික ද්‍රව්‍ය වන සත්ව අපද්‍රව්‍ය, බෝග අවශේෂ, කොළ, පොහොර, ජලජ වල් පැළැටි යනාදිය එකතු කිරීම.
 • කොළ පොහොර සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ගස් වර්ග වගා කිරීම.
 • සත්ව පාලනය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • කුඩා, මාධ්‍යම හා මහා පරිමාණ යටතේ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම.
 • නාගරික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය හා එමගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
 • කාබනික අපද්‍රව්‍යවල අන්තර්ගත ශාක පෝෂක ප‍්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම.
 • කොම්පෝස්ට් විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදුකිරීම හා ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ තත්ත්වය දක්වා නිෂ්පාදන ඉහල නැංවීම.
 • බෝග සදහා කාබනික පොහොර යෙදීමේ දී නිශ්චිත ලෙස යෙදිය යුතු රසායනික පොහොර ප‍්‍රමාණ නිර්ණය කිරීම.
 • ඒකාබද්ධ පැළැටි පෝෂණ පැකේජ ඇති කිරීම හා ඒ සදහා ප‍්‍රතිපත්ති ඇති කිරීම.
 • කාබනික පොහොර විශ්ලේෂණය සදහා රසායනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
 • බෝග වගාවේ කාබනික ද්‍රව්‍ය හා කොම්පෝස්ට් භාවිතය ප‍්‍රචලිත කිරීම.
 • ඒකාබද්ධ පැළැටි පෝෂණ ක‍්‍රමවේදය ප‍්‍රචලිත කිරීම සදහා යාය ආදර්ශ පැවැත්වීම.
 •  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තාක්ෂණය නිපදවීම.
 • කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහිත මාධ්‍යක් (මුහුන්) නිපදවීම.
 • කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ඒකාබද්ධ පැළෑටි පෝෂණ කළමනාකරණය ප‍්‍රචලිත කිරීමට මාධ්‍ය වැඩසටහන් සිදු කිරීම.
 • කොම්පෝස්ට් අලෙවි ප‍්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.

 

ප‍්‍රතිලාභ

 • ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීම.
 • කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • කාබනික පොහොර භාවිතය වැඩි කිරීම.
 • රසායනික පොහොර ආනයනය අඩු කිරීම. (25%).
 • රසායනික පොහොර සදහා යන වියදම 25%ක් අඩු කිරීම.
 • කාබනික අපද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයට උපරිම ලෙස යොදා ගැනීම.
 • නිවැරදි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය තුළින් පරිසර දුෂණය අවම කිරීම.
 • ශි‍්‍ර ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ තත්ත්ව වලට අනුකූලව කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම.
 • නිවැරදි ඒකාබද්ධ පැළෑටි පෝෂණ ක‍්‍රමවේදය තුළින් පස හා ජල දුෂණය අවම කිරීම.
 • පාංශු ඛාදනය අවම කිරීම.
 • දිගු කාලීනව පසේ සාරවත් බව වැඩි කිරීම.
 • සත්ව පාලනය වැඩි දියුණු කිරීම.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා විමසන්න -

අධ්‍යක්ෂ (කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘතිය)
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය,
ගොවිජන මන්දිරය,
80/5, රජමල්වත්ත පටුමග,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංකය - 011-2885409
ෆැක්ස් අංකය     - 011-2885409

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය