කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ජපන් රජය විසින් ලංකාවට ප්‍රදානය කරනු ලබන කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන (2KR)

 

     

 


දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීම සඳහා, අඩු වරප්‍රසාදලාභී ගොවීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කොට පිරි නමනු ලබන මෙම කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහන 1971 වසරේ ආරම්භ කර ඇත.

එතැන් සිට සෑම වසරකදීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ, අප රටට ලැබෙන අතර 2004 වසරේ සිට ජපන් රජයේ නව තීරණයකට අනුව වසර දෙකකට වරක් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අප රටට කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ  ලබා දේ. ඒ අනුව  දෙවසරකට වතාවක් ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් (Project Proposal) අප අමාත්‍යාංශය මඟින් විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ජපන් රජයට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එසේ සිදු කරනුයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දුන් පසුවයි. ක්‍රමවත්ව සකස් කරන ගිවිසුමකට (Exchange of notes) ලේකම්/ කෘෂිකර්ම, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (විදේශ සම්පත්) සහ JICS ආයතනය (ජපන් රජය වෙනුවෙන්) ඊට අත්සන් කරනු ලැබේ.

අදාල ව්‍යාපෘති යෝජනාව අනුව හා ජපන් රජය මඟින් සෑම ප්‍රදානයක්ම සිදු කිරීමට පෙර මෙරටට එවනු ලබන පුර්ව විමර්ශන කණ්ඩායමක් (JICA/ JICS Mission) යොදා සිදු කරනු ලබන ක්ෂේත්‍ර හා ආයතනගත (කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ආශ්‍රිතව) සමීක්ෂණයකින් පසු දෙවසරකට වතාවක් මෙම ප්‍රදානය අප රටට පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබයි.

2 KR (2006) යටතේ 2008 වසරේදී ලැබුණු කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබද විස්තරය හා 2010 වසරේදී ලැබීමට නියමිත කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබඳ විස්තරය.

 

කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ විස්තරය2 KR (2006) යටතේ 2008 වසරේදී ලැබුණු මුළු ප්‍රමාණය2 KR (2008) යටතේ 2010 වසරේදී ලැබීමට නියමිත ප්‍රමාණය
රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර්  603  1024
රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් සඳහා වන පසු පසට ගෙන යා හැකි නඟුල්  1027
එන්ජිම සහිත ජල සම්පාදන පොම්ප    400
අර්තාපල් හෑරුම් යන්ත්‍ර  10
රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර්  50
රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර් සඳහා වන තැටි නඟුල්  50
සංයුක්ත කොළ මඩින යන්ත්‍ර  03

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය