කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   අයවැය ප්‍රකාශය

pdf set

ප්‍රගති වාර්තාව

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව 2023

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

බාගත කිරිම

pdf set

2015 ප්‍රගතිය හා 2016 සංවර්ධන වැඩසටහන්

බාගත කිරීම
pdf set

2016 ප්‍රගතිය හා 2017 සංවර්ධන වැඩසටහන්

බාගත කිරීම
pdf set

2017 ප්‍රගතිය හා 2018 සංවර්ධන වැඩසටහන්

pdf set

2018 ප්‍රගතිය හා  2019 සංවර්ධන වැඩසටහන්

බාගත කිරීම

pdf set

2019 ප්‍රගතිය හා 2020 සංවර්ධන වැඩසටහන්

බාගත කිරිම ( පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර නොමැත)

 

සංවිධානාත්මක ව්‍යුහය

 

pdf set

 2019 /  2020 අය වැය වාර්තාව

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

බාගත කිරිම

 

pdf set

 

2020 / 2021 අය වැය වාර්තාව

 

පශු සම්පත්, ‍ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර අශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

 

බාගත කිරිම

 

pdf set

 

2020 /  2021 අය වැය වාර්තාව

පෙ‍ා‍‍හොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික ‍පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

බාගත කිරීම

pdf set

2020 /  2021 අය වැය වාර්තාව

වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, ළුෑණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

බාගත කිරීම

 pdf set

 

2020 /  2021 අය වැය වාර්තාව

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

 

බාගත කිරිම

 

pdf_set.png

ප්‍රගති වාර්තාව 2020 - වැඩසටහන් 2021

පසුගාමී ග්‍රාමිය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භොග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

බාගත කිරිම

pdf_set.png

 

ප්‍රගති වාර්තාව 2021 - වැඩසටහන් 2022

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

බාගත කිරිම

 

 

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය