කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   පුරන් කුඹුරුඅස්වැද්දීමට කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට මුලික බිම් සැකසීම සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 36,000ක මුල්‍ය සහනාධාරයක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

දිවයිනේ මේ වනවිට ඇති පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමට පියවර ගන්නා පුද්ගලයින්හට මුලික බිම් සැකසීම සඳහා මුල්‍ය සහනාධාරයක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

Read more: පුරන් කුඹුරුඅස්වැද්දීමට කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට මුලික බිම් සැකසීම සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 36,000ක ...

මෙම වසර තුළ යළි සහල්, මුං ඇට, උඳු, කුරක්කන්, කව්පි සහ රටකජු මෙරටට ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.

2023 වසර තුළ මෙරටට සහල්, මුං ඇට, උඳු, කුරක්කන්, කව්පි සහ රටකජු ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Read more: මෙම වසර තුළ යළි සහල්, මුං ඇට, උඳු, කුරක්කන්, කව්පි සහ රටකජු මෙරටට ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක්...

හෙට සිට (15) බණ්ඩි පොහොර මිල රුපියල් 1000කින් අඩු කෙරේ.

හෙට දින සිට (15) බණ්ඩි පොහොර හෙවත් MOP පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 50ක මිටියක මිල රුපියල් 1000කින් අඩු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

Read more: හෙට සිට (15) බණ්ඩි පොහොර මිල රුපියල් 1000කින් අඩු කෙරේ.

බතලගොඩ වී පර්යේෂණ ආයතනය හෙට (19) දින සිට 20 දින දක්වා මහජනතාවට නැරඹීම සඳහා විවෘත වේ.

බතලගොඩ වී පර්යේෂණ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ අස්වනු නෙළීම හෙට (19) දින ආරම්භ වන බැවින් එම අභිජනන මධ්‍යස්ථාන භූමිය මහජනතාවට නැරඹීම සඳහා විවෘතව තැබීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

Read more: බතලගොඩ වී පර්යේෂණ ආයතනය හෙට (19) දින සිට 20 දින දක්වා මහජනතාවට නැරඹීම සඳහා විවෘත වේ.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නව වී ප්‍රභේද 04ක් හඳුන්වා දෙයි.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2022 වසර තුළ නව වී වර්ග 04ක් මෙරටට හඳුන්වා දී තිබේ.

Read more: කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නව වී ප්‍රභේද 04ක් හඳුන්වා දෙයි.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය